فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
برنامه اوّلین همایش بین المللی تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی در ایران نسخه چاپی RSS
 • برنامه اوّلین همایش بین المللی تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی در ایران برنامه اوّلین همایش بین المللی تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی در ایران
  دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 10:39

  سه شنبه چهاردهم اسفند 1397، ساعت 19- 8:30

  جزئیات برنامه اولین همایش بین­ المللی تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی در ایران

  انجمن ایرانی تاریخ

  «برنامه اوّلین همایش بین ­المللی تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی در ایران»

  سه شنبه چهاردهم اسفند 1397، ساعت 19- 8:30

  افتتاحیه

  عنوان برنامه

  سخنران

  زمان

  قرائت قرآن و سرود ملّی

  5 دقیقه

  خیرمقدم به حضار گرامی

  ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی

  جناب آقای دکتر قبادی

  10 دقیقه

  سخنرانی

  رئیس پژوهشکده علوم تاریخی

  جناب آقای دکتر عبدالرحمن حسنی فر

  10 دقیقه

  ارایه گزارش

  دبیر علمی همایش

  آقای دکتر احمدزاده

  10 دقیقه

   

  برنامه سالن حکمت

  عنوان پنل اول

  چیستی تاریخ فرهنگی؛ بایسته های روش شناختی، مفهومی و نظری

  مدیر پنل: دکتر کاظم کاظمی

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  زمان

   

  دکتر حسینعلی نوذری

  تاثیر چرخش فرهنگی در گذار از تاریخ اجتماعی به تاریخ فرهنگی

  10:15- 10

  دکتر نعمت الله فاضلی

  حافظه فرهنگی

  10:30-10:15

  Prof. Peter Burk

  Cultural Turn in Iran

  10:45-10:30

  دکتر کاظم کاظمی

  پژوهش های تاریخ فرهنگی و ابهامات معرفت شناختی

  11-10:45

  دکتر مصطفی مهرآیین

  چیستی نظریه و رویکرد پژوهشی تاریخ نگاری فرهنگی

  11:15-11

  دکتر زهیر صیامیان گرجی

  رویکرد تاریخ فرهنگی و جایگاه فراموشی در روایت کنونی از تاریخ ایران

  11:30-11:15

  دکتر عباس احمدوند

  سنت نگارش تاریخ فرهنگی در فنلاند

  11:45-11:30

  دکتر آرش حیدری

  امتناع های جامعه شناسی تاریخی ایرانی با تاکید بر تاریخ فرهنگی

  12-11:45

  پرسش و پاسخ

  12:30-12

  نماز و ناهار

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  پنل دوم

  عنوان پنل: تاریخ فرهنگی و مطالعات میان رشته ای

  مدیر پنل: دکتر پگاه مصلح

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  زمان

  دکتر پگاه مصلح

  تاریخ فرهنگی و امر سیاسی

  14:15-14

  دکتر مریم وحیدزاده

  تاریخ فرهنگی و فرهنگ پژوهی فلسفی

  14:30-14:15

  دکتر محمد غفوری

  کرونوتوپ و تاریخ فرهنگی

  (پیوستارهای زمانی- مکانی در رخدادهای اولیاءنامه ای)

  14:45-14:30

  دکتر مرتضی قلیچ

  چرخش فرهنگی؛ معیارهای تفاوت تاریخ فرهنگی از تاریخ فرهنگ

  15-14:45

  دکتر نصرالله صالحی

  نقش خاندان فروغی در نشر فرهنگ فرانسه در ایران معاصر

  15:15-15

  دکتر محمدسعید ذکایی- دکتر علی خان محمدی

  سیاست حافظه شهری تهران و هنر مهاجرت

  15:30-15:15

  پرسش و پاسخ

  15:45-15:30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  پنل سوم

  عنوان پنل: مطالعات تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی(بررسی مصداقی)

  مدیر پنل: دکتر مهسا ویسی

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  زمان

  دکتر مهرداد قیومی بیدهندی و دکتر امید شمس

  تاریخ فرهنگی معماری و امکان فهم مساله انسجام

  16:15-16

  دکتر سید جلال رجایی

  درآمدی بر خوانش تمدنی از فرهنگ

  16:30-16:15

  دکتر اورنگ زیب اسحق زای

  کافران سیاه پوش

  16:45- 16:30

  Prof. Ataa Anzali

  A Discution of the genealogical approach to cultural History: case of Erfan

  17:15-17

  Prof. Zurab Bragvadze

  Cultural Relation between Iran and Colchis in 400-300 BC

  17:30-17:15

  Prof. Tomoko Shimoyama

  The Influnce of Ancient Iranian Civilization on the Beginning of Japanese Emperorship

  17:45-17:30

  Prof. Vakhtang Licheli

  Caucasus Iberia in Achemenid Period(Grakliani Hill)

  18-17:45

  پرسش و پاسخ

  18:30-18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  برنامه سالن اندیشه

  عنوان پنل اول: ادبیات و تاریخ فرهنگی ایران

  مدیر پنل: دکتر زهرا حیاتی

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  زمان

  دکتر تقی پورنامداریان

  شعر، دریچه ­ای به تاریخ عواطف

  10:15- 10

  Prof. Mearaj Sayyed

  Sexism on women leadership in Rawaya: A cultural history approach

  10:30-10:15

  دکتر محمدمهدی سعیدی

  تاریخ فرهنگی در آینه غبار

  10:45- 10:30

  دکتر محمد عارف

  ایران؛ خاستگاه انیمیشن

  11-10:45

  دکتر محمد نجاری

  شبیه مضحک

  11:15-11

  دکتر زهرا حیاتی

  نمودهای فرهنگ ایرانی در مقتل های واقعه عاشورا

  11:30-11:15

  دکتر مهناز عباسی

  تصویر شناسی زنان در سفرنامه های قرن چهارم هجری

  11:45-11:30

  دکتر کوروش فتحی

  ایماء، اشاره و خیال در منابع تاریخی دوره میانه ایران

  12-11:45

  دکتر مجتبی خلیفه

  اهمیت متون غیرتاریخ نگارانه در نگارش تاریخ فرهنگی ایران عصر سلجوقی

  12:15-12

  پرسش و پاسخ

  12:30-12:15

  نماز و ناهار

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  عنوان پنل دوم: فرهنگ عامه و تاریخ فرهنگی

  مدیر پنل: دکتر طوبی فاضلی پور

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  زمان

  دکتر سیدمجتبی میرمیران و آلاله عابدی

  تحلیل قصه های طاهر، زهره و گلنار بر پایه ریخت شناسی پراپ

  14:15- 14

  دکتر فاضلی پور و مرضیه فرید

  بازنمایی زنان در سفرنامه علویه خانم کرمانی

  14:30-14:15

  دکتر صباح خسروی زاده

  رسوم و سنت های ایرانی در اداب دیپلماتیک دوره قاجار

  14:45-14:30

  دکتر عبدالله متولی- دکتر فرهاد صبوری فر- دکتر محمد حسن بیگی

  عوامل موثر در شکل گیری و ماندگاری آیین های شادی آفرین به مثابه نماد تداوم فرهنگ ایرانی

  15-14:45

  دکتر فرانک جهانگرد

  نیاز کردن برای پیروزی در جنگ؛ یک آیین کهن ایرانی

  15:15-15

  دکتر سیدسعید میرمحمدصادق

  جایگاه استنادی لباس در تاریخ فرهنگی

  15:30-15:15

  پرسش و پاسخ

  15:45- 15:30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  عنوان پنل سوم: جایگاه ایران باستان در تاریخ فرهنگی

  مدیر پنل: دکتر سیروس نصراله زاده

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  زمان

  دکتر جواد نیستانی

  جایگاه رویکرد مطالعات تاریخ فرهنگی در پژوهش های باستان شناسی

  16:15-16

  دکتر شهناز حجتی نجف آبادی

  بررسی ارکان فرهنگی خانواده در تاریخ اقلیت های مذهبی ایرانی(زردشتیان ایران)

  16:30-15:15

  دکتر مهرداد قدرت دیزجی- رضا الوندی

  جایگاه کتیبه بیستون در مطالعات تاریخ فرهنگی ایران دوره هخامنشیان

  16:45-16:30

  دکتر سیروس نصراله زاده- نجمه مهدی

  انسان­نگاری ایزدان در سنت دینی زردشتی

  17-16:45

  دکتر سیدمجتبی میرمیران عاطفه مرادی

  رویکرد اسطوره شناختی به جشن خاوندکار

  17:15-17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  عنوان پنل چهارم: حافظه و تاریخ فرهنگی

  مدیر پنل: دکتر ایرج ورفی نژاد

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  زمان

  دکتر ایرج ورفی نژاد

  ذهنیت اجتماعی مردم ایران و مساله قدرت و جانشینی

  17:30-17:15

  دکتر محمدعلی رمضانی

  تغییر ترس ها و دغدغه ها در زندگی روستایی طی نیم قرن(روستای قجور)

  17:45-17:30

  دکتر حمید عباداللهی چنذانق- سولماز آوریده

  نسل ها و تغییرات در حافظه جمعی(اصلاحات ارضی در تالش)

  18-17:45

  دکتر رضا بیگدلو- مروارید سادات

  تاریخ فرهنگی موزه ایران باستان

  18:15- 18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  پنل پنجم: نسبت اندیشه با تاریخ فرهنگی

  مدیر پنل: دکتر حمید کرمی پور

  سخنران

  عنوان سخنرانی

  زمان

  مصطفی رضایی حسین آبادی- علی پاشا  غفوری

  نقش ناخودآگاه فرهنگی در بازتولید استبداد

  18:30-18:15

  دکتر حمید کرمی پور

  نیروهای مذهبی و آموزش نوین در عصر پهلوی

  18:45-18:30

   

     همایش ها
  شماره مطلب: 5102
  دفعات دیده شده: 1240 | آخرین مشاهده: 6 ساعت پیش