فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
در حال حاضر، شما به این مورد دسترسی ندارید؛ در صورت کاربری و پایان مهلت کار، دوباره ورود نمایید.
شیوه نامۀ نگارش مقاله برای همایش های انجمن ایرانی تاریخ

شیوه نامۀ نگارش مقاله برای همایش های انجمن ایرانی تاریخ

بر همۀ نویسندگان ارجمند مقالات، فرض است که در نگارش پژوهش های خود معیارهای نگارش یک مقالۀ علمی را بیش از پیش در نظر داشته باشند. کما اینکه چکیده و مقالات دریافتی توسط کمیتۀ علمی همایش ها بررسی و بعد از پذیرش، آن دسته از مقالاتی که حائز رتبه علمی ـ پژوهشی باشند، در مجلات انجمن ایرانی تاریخ و سایر مقالات پذیرفته شده در مجموعه مقالات همایش مورد نظر منتشر خواهد شد.