فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
در حال حاضر، شما به این مورد دسترسی ندارید؛ در صورت کاربری و پایان مهلت کار، دوباره ورود نمایید.
شیوه نامه نگارش مقالات همایش مطالعات میان رشته ای تاریخ و رسانه

شیوه نامه نگارش مقالات همایش مطالعات میان رشته ای تاریخ و رسانه

مهلت ارسال چکیده: 25 بهمن 96زمان بر گزاری : 10 اسفند 1396 – تهران ایمیل : info@ishistory.ir محورهای اصلی: - مبانی نظری در تعامل رسانه و تاریخ - رسانه ها و آموزش تاریخ - رسانه ، تاریخ پژوهی و تاریخ نگاری - فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی در تاریخ پژوهی