فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
در حال حاضر، شما به این مورد دسترسی ندارید؛ در صورت کاربری و پایان مهلت کار، دوباره ورود نمایید.

فایل صوتی کارگاه های انجمن ایران تاریخ برای استفاده علاقمندان آماده شد:
1. کارگاه مهرشناسی 2. کارگاه تاریخ شفاهی 3. کارگاه سندخوانی 4. کارگاه فهرست نویسی 5. کارگاه تبیین در تاریخ 6. نقد و بررسی متون تخصصی مغرب اسلامی 7. کارگاه تاریخ مکتوب 8. کارگاه تحلیل محتوا 9. کارگاه تحلیل گفتمان 10. کارگاه تاریخ نگاری منتقدانه 11. کارگاه خطوط قدیمه