فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
در حال حاضر، شما به این مورد دسترسی ندارید؛ در صورت کاربری و پایان مهلت کار، دوباره ورود نمایید.
 


«وضعیت مهاجران کار ایرانی در قفقاز»

«وضعیت مهاجران کار ایرانی در قفقاز»

گزارش برگزاری هفتمین نشست از سلسله نشست های «حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول» با عنوان «وضعیت مهاجران کار ایرانی در قفقاز» که در تاریخ 25 شهریور 1397 …