فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
در حال حاضر، شما به این مورد دسترسی ندارید؛ در صورت کاربری و پایان مهلت کار، دوباره ورود نمایید.
به نام یگانه خالق هستی

برآمد باد صبح و بوی نوروز  
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

اعضای محترم انجمن ایرانی تاریخ، جامعه تاریخ دانان و تاریخ پژوهشان ارجمند، فرا رسیدن سال نو و نوروز بر شما مبارک باد. امید که در پناه حضرت حق، پیروز باشید. 
انجمن ایرانی تاریخ

به نام یگانه خالق هستی
برآمد باد صبح و بوی نوروز  
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

اعضای محترم انجمن ایرانی تاریخ، جامعه تاریخ دانان و تاریخ پژوهشان ارجمند، فرا رسیدن سال نو و نوروز بر شما مبارک باد. امید که در پناه حضرت حق، پیروز باشید.
انجمن ایرانی تاریخ

 

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع:
اقتباس ادبی و مناسبات فرهنگی در سینمای ایران دوره معاصر
ارائه دهنده:
دکتر زهرا حیاتی
ناقدان: دکتر اصغر فهیمی فر، دکتر محمد نجاری
مدیر جلسه: دکتر محمد امیر احمدزاده

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع:
اقتباس ادبی و مناسبات فرهنگی در سینمای ایران دوره معاصر
ارائه دهنده:
دکتر زهرا حیاتی
ناقدان: دکتر اصغر فهیمی فر، دکتر محمد نجاری
مدیر جلسه: دکتر محمد امیر احمدزاده

زمان برگزاری: سه شنبه 22 اسفند 1396، ساعت 12-10 مکان برگزاری: سازمان آرشیو و اسناد ملی ایران، طبقه هفتم، سالن پرهام