فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
 افتتاح نمایشگاه بنگاه حمایت از مادران و نوزادان توسط استاد پیشکسوت روزنامه نگاری اصفهان استاد عبدالحسین جعفری

افتتاح نمایشگاه بنگاه حمایت از مادران و نوزادان توسط استاد پیشکسوت روزنامه نگاری اصفهان استاد عبدالحسین جعفری

بنگاه حمایت مادران و نوزادان پس از جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران از باسابقه ترین نهادهای نیکوکاری ایران بود. این بنگاه در ۲۵ آذر ۱۳۱۹ کار خود را آغاز کرد و از سال ۱۳۳۸ …