فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
چهارمین همایش کنکاشهای مفهومی و نظری درباره جامعه ایران با همکاری انجمن ایرانی تاریخ، ۲۸ و ۲۹ خردادماه ۱۳۹۸ نسخه چاپی RSS
 • چهارمین همایش کنکاشهای مفهومی و نظری درباره جامعه ایران با همکاری انجمن ایرانی تاریخ،
۲۸ و ۲۹ خردادماه ۱۳۹۸ چهارمین همایش کنکاشهای مفهومی و نظری درباره جامعه ایران با همکاری انجمن ایرانی تاریخ،
  ۲۸ و ۲۹ خردادماه ۱۳۹۸

  چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 8:17

  چهارمین همایش کنکاشهای مفهومی و نظری درباره جامعه ایران با همکاری انجمن ایرانی تاریخ، ۱۳۹۸ خرداد ماه ۲۹ و ۲۸ سه شنبه و چهارشنبه مدیر نشست: زهیر صیامیان گرجی، نائب رئیس انجمن ایرانی مطالب ارایه شده در این نشست : دکتر امیر احمدزاده: تاریخ تضاد شهر و روستا در جامعه ایرانی و تاثیرات سیاسی آن در دوره پسامشروطه دوگانگی هویتی در تاریخ گفتار هویت ملی در جامعه معاصر ایرانی: از همبستگی تا تضاد اجتماعی رضا بیگدلو رویکرد تاریخی به محیط زیست به مثابه موضوعی برای تضاد و همبستگی اجتماعی در جامعه ایرانی. مهدی رفعتیپناه زمان خیالی: مفهومی برای تبیین وضعیت تضاد و همبستگی اجتماعی در تاریخ تجربه تجدد جامعه ایرانی زهیر صیامیان گرجی مسکن به مثابه موضعی برای همبستگی و تضاد اجتماعی در جامعه ایرانی: تهران پس از اصلاحات ارضی محمدجواد عبداللهی چکیده مطالب ارایه شده در فایل پیوست است  خبر
  شماره مطلب: 5129
  دفعات دیده شده: 426 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش