فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
اطلاعیه برگزاری و فراخوان مقالات اولین همایش تاریخ اقتصادی ایران، ۱۳۹۸ همایش اول تاریخ زمینداری و اقتصاد ارضی در ایران نسخه چاپی RSS
 • اطلاعیه برگزاری و فراخوان مقالات اولین همایش تاریخ اقتصادی ایران، ۱۳۹۸
همایش اول تاریخ زمینداری و اقتصاد ارضی در ایران اطلاعیه برگزاری و فراخوان مقالات اولین همایش تاریخ اقتصادی ایران، ۱۳۹۸
  همایش اول تاریخ زمینداری و اقتصاد ارضی در ایران

  پنج‌شنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 11:27

  همایش بین المللی تاریخ اقتصادی ایران زمین داری و اقتصاد ارضی در ایران توسط انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۲۵-۲۶ دی ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار میگردد. این همایش توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود. محورهای همایش: الف) مبانی، مفاهیم، روشها، الگوهای نظری و رویکردها - «چیستی» و «منطق دوره بندی» تاریخ اقتصادی ایران. - مفهوم شناسی، قلمرو، مسائل و موضوع های تاریخ اقتصادی. - شناسایی، تحلیل و نقد الگوهای نظری، رهیافت ها و رویکردها - روش شناسی و روشهای تحقیق در تاریخ اقتصادی - جایگاه و اهمیت تاریخ در نظریه ها و برنامه ریزی های اقتصادی - منبع شناسی تحلیلی و انتقادی تاریخ اقتصادی ایران. - نقد و بررسی مطالعات و تحقیقات در تاریخ اقتصادی ایران - تاثیر ساختارها و نهادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی و ایدولوژیک جامعه ایران بر ساختار اقتصادی ایران. ب) زمین داری و اقتصاد ارضی در ایران ۱- عوامل تولید - آب، نظام آبیاری و مالکیت آب - زمین و مالکیت ارضی - نیروی کار - فنون، ابزار تولید و تحولات آن ۲- مناسبات تولید - بهره ثابت مالکانه - مزارعه - مواکره - مقاطعه داری - و... ۳- روابط اقتصاد های وابسته با اقتصاد ارضی - رابطه اقتصاد شهری با اقتصاد ارضی - رابطه اقتصاد شبانی با اقتصاد ارضی - رابطه تجارت داخلی و خارجی با اقتصاد ارضی ۴- تاثیر ساختارها و نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ایدولوژیک و قضایی بر زمین داری و اقتصاد ارضی ایران. - رابطه علم با اقتصاد ارضی - رابطه جنگ با اقتصاد ارضی - جمعیت و اقتصاد ارضی - فقه و اقتصاد ارضی - دولت و اقتصاد ارضی - دیوان، دیوان سالاری و اقتصاد ارضی - قشربندی اجتماعی و اقتصاد ارضی - و... ۵- اقلیم و جغرافیا و اقتصاد ارضی ۶- توسعه و توسعه نیافتگی در اقتصاد ارضی ایران - انسجام /عدم انسجام درونی تولید در اقتصاد ارضی ایران - آثار گسترش نظام جهانی سرمایه داری بر شیوه های تولید کشاورزی ایران معاصر - صنعت در پویه اقتصاد ارضی ایران - و... ۷- مسائل و موضوعات اقتصاد ارضی ایران - قحطی - اصلاحات ارضی - شورش های دهقانی - و...  خبر
  شماره مطلب: 5126
  دفعات دیده شده: 631 | آخرین مشاهده: 10 ساعت پیش