فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
شیوه نامۀ نگارش مقاله برای همایش های انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • شیوه نامۀ نگارش مقاله برای همایش های انجمن ایرانی تاریخ شیوه نامۀ نگارش مقاله برای همایش های انجمن ایرانی تاریخ
  دوشنبه 26 شهریور 1397 ساعت 13:39

  بر همۀ نویسندگان ارجمند مقالات، فرض است که در نگارش پژوهش های خود معیارهای نگارش یک مقالۀ علمی را بیش از پیش در نظر داشته باشند. کما اینکه چکیده و مقالات دریافتی توسط کمیتۀ علمی همایش ها بررسی و بعد از پذیرش، آن دسته از مقالاتی که حائز رتبه علمی ـ پژوهشی باشند، در مجلات انجمن ایرانی تاریخ و سایر مقالات پذیرفته شده در مجموعه مقالات همایش مورد نظر منتشر خواهد شد.

  شیوه نامۀ نگارش مقاله برای همایش های انجمن ایرانی تاریخ

  بر همۀ نویسندگان ارجمند مقالات، فرض است که در نگارش پژوهش های خود معیارهای نگارش یک مقالۀ علمی را بیش از پیش در نظر داشته باشند. کما اینکه چکیده  و مقالات دریافتی توسط کمیتۀ علمی همایش ها بررسی و بعد از پذیرش، آن دسته از مقالاتی که حائز رتبه علمی ـ پژوهشی باشند، در مجلات انجمن ایرانی تاریخ و سایر مقالات پذیرفته شده در مجموعه مقالات همایش مورد نظر منتشر خواهد شد. ضمن سپاس از نویسندگان محترم، خواهشمندیم در تنظیم مقالات، موارد ذیل را مورد توجّه قرار دهند:

  الف) ویژگی های مقالات مورد پذیرش

  1. مقاله هایی جهت بررسی و چاپ پذیرفته می شوند که علمی و مستند به اسناد معتبر و نویافته باشند.

  2. نویسندگان محترم از ارائۀ مطالب بدون مستندات و یا تحلیل های لازم بپرهیزند؛ ضمن اینکه تحلیل و زبان پژوهش نیز نباید به شوائب غیرعل می سیاسی، گزینشی، تعصّبات و اختلافات قومی، اغراض شخصی و ... آلوده باشد.

  3. مطالب ارسالی نباید پیش تر در همایش دیگری ارائه و یا در نشریۀ دیگری چاپ شده باشد؛ همچنین نباید هم زمان برای همایش ها و یا نشریات دیگر ارسال گردد.

   ب) ضوابط تهیۀ مقاله

  از نویسندگان محترم مقالات خواهشمندیم در صفحۀ نخست مقالات خویش، مشخصات کامل پدیدآورنده یا پدیدآورندگان شاملِ نام و نام خانوادگی، مدرک تحصیلی، شهر و منطقه و محل(نام دانشگاه، مدرسه یا موسسه آموزشی) و مقطع تدریس(در صورت دبیر بودن)، مرتبۀ علمی، وابستگی سازمانی، نشانی کامل پستی، شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی درج نمایند. در ضمن در مقاله هایی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسنده مسئول جهت ارسال نتایج داوری مقاله مشخص شود.

   مقالات به ترتیب، شامل بخش های چکیده، واژگان کلیدی، مقدّمه، متن، نتیجه و فهرست منابع و مآخذ باشد؛

  1.     چکیده حداکثر 150 کلمه و واژگان کلیدی حداکثر 5 واژه باشد؛ متن چکیده شامل بیان مسأله اصلی مورد نظر در عنوان مقاله (4 الی 6 سطر)، روش پژوهش(1 الی 2 سطر) و دستاورد مقاله(2 الی 3 سطر) باشد. هر یک از این سه مطلب در سه پارگراف جداگانه و با همان عنوان مربوطه (مثلا: دستاورد مقاله حاکی است...) می آید. براین اساس در چکیده از هر گونه حواشی و بیان مطالب جانبی خودداری شود.

  2.      مقدّمه خود شامل معرّفی اجمالی موضوع، پیشینۀ تحقیق و شیوۀ پژوهش خواهد بود. البته در ارائۀ پیشینۀ تحقیق و شیوۀ پژوهش، نیاز به ذکر عناوینِ «پیشینۀ تحقیق» و «شیوۀ پژوهش» نیست.

  3.      عنوان بندی مطالب با دقّت و با رعایت ساختار و توالی منطقی ارائه گردد؛ زیرعنوان ها با یک سایز کوچک تر و یا با شماره گذاری مشخّص شوند.

  4.     از نگارش مطالب نامرتبط، به خصوص مقدمات طولانی و دور از موضوع اصلی پژوهش، اجتناب ورزند و بنای نگارش را بر اختصار بگذارند.

  5.      نتیجه پژوهش مبتنی بر پاسخ به پرسش های اصلی و متناسب با فرضیۀ پژوهش ارائه شود.

  6.     متن مقاله حداکثر در 6000 کلمه (15 صفحۀ معمول) نگارش یابد.

  7.     تصاویر اسناد و عکس ها (رنگی یا سیاه و سفید) با وضوح 300 و با فرمت TIF  و جدای از متن و در انتهای مقاله ارسال شود. و در صورتی چاپ خواهند شد که در متن به آن استناد شده باشد و یا لزوم ارائۀ آن به هردلیل دیگر، بدیهی و منطقی به نظر برسد؛ ضمن اینکه در صورت استناد مستقیم به متن سند، استنساخ سند مورد نظر و ارائۀ آن نیز الزا می است.

  8.      درصورتی که چکیدۀ مقاله در مجموعه چکیده های مقالات چاپ و منتشر شده باشد، عیناً به ابتدای آخرین نسخۀ اصلاح و ویرایش شدۀ مقاله انتقال یابد.

  9.  از ارسال مقاله هم زمان با چکیده خودداری شود. چکیده در کارگروه علمی همایش بررسی و بعد از تایید، از نویسنده محترم درخواست نگارش مقاله خواهد شد.

  ج) ضوابط فنی تنظیم مقاله

  1.  مطالب در محیط واژه پرداز 2013word  و با قلم B Badr تنظیم گردد. (متن مقاله با فونت 13، پاورقی با فونت 11 تایپ شود.)

  2. رعایت نیم فاصله با دستور ذیل، الزا می است: (Ctrl+Shift+2)

  3. برای خط تیره دستور ذیل را رعایت فرمایید: (Shift+J)

  4. در تنظیم پاورقی ها برای توضیحات لازم، از روش های غیرمعمول مانندtext box  و امثال آن پرهیز شود و تنها از مسیر REFERENCES, footnotes استفاده شود.

  5. لطفا تایپ مقاله توسط افراد ماهر و باتجربه انجام شود. در صورتی که مقالۀ ارسال شده به لحاظ فنّی، بیش از حدّ معمول، مغشوش باشد، از دایرۀ چاپ و انتشار خارج خواهد شد.

  د) روش ارجاعات منابع در متن مقاله:

  ـ ارجاعات به صورت درون متنی و به شیوه ذیل تنظیم شود:

  ـ (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، جلد، ص)

  هـ) روش تنظیم فهرست منابع و مآخذ

   ـ اسناد: نام سازمانِ دارندة سند، شمارة بازیابی. (البته در صورت لزوم می تواند مطابق الگوی ارجاع دهی آرشیو سند در سازمان اسنادی مربوطه نیز تنظیم شود. به عنوان مثال، ذکر شماره کارتن و غیره)

  ـ کتاب: نام خانوادگی، نام، سال نشر داخل پرانتز، عنوان کتاب(ایرانیک)، جلد، مترجم، محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ.

  تذکرات:

  1.      به جز محل نشر که پس از آن علامت دو نقطه(:) گذاشته می شود، بقیه موارد با ویرگول جدا می شوند.

  2.     شماره صفحات از راست به چپ به ترتیب از کم به زیاد آورده شود. به طور مثال: ص 22-23

  3.      در مواردی که تعداد صفحات بیش از یک مورد است، به ترتیب آورده شود. ص9ـ11، 13، 17، 35.

  4.     در صورت ارجاع به منبعی با دو نویسنده، حتما هر دو قید شود. اما به منبعی با بیش از دو نویسنده، به صورت: نویسنده اول و دیگران (در فهرست منابع پایان  مقاله، تمام نویسندگان به ترتیب آورده می شود.)

  5.     اثر بدون نویسنده: نام کسی که آن را چاپ کرده، یا سرویراستار، به جای مولف آورده می شود و پس از آن در پرانتز نوشته می شود(به کوشش).

  ـ مقالات: نام خانوادگی و نام، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام نشریه، دوره، سال، شماره، تاریخ انتشار؛ شمارة صفحه.(ارجاع بدون فاصله، همان، ص. ارجاع با فاصله، «عنوان مقاله»، ص.)

  ـ تذکر: ارجاع به مقاله در مجموع مقالات: نام و نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، «عنوان مقاله داخل گیومه»، در: نام  مجموعه مقالات، نام سرویراستار، محل نشر، ناشر، ص.

  ـ ارجاع به مقاله در روزنامه: نام و نام خانوادگی، «عنوان مقاله»، عنوان روزنامه، ش(در صورت ارجاع به ضمیمه همین شماره روزنامه، ذکر کلمه ضمیمه و شماره آن نیز الزا می است)، (روز ماه سال)، ص. (تذکر: اگر نام و نام خانوادگی نویسنده در روزنامه نیامده بود، ذکر سایر مشخصات کفایت می کند.)

  - ارجاع به پایان نامه: نام و نام خانوادگی نویسنده، «عنوان پایان نامه»، به راهنمایی، مقطع، عنوان دانشکده، عنوان دانشگاه، سال، ص.

  ـ ماخذ اینترنتی: نام نویسنده، عنوان سایت، سپس مسیر اینترنتی به طور کامل درج شود.

  ـ مآخذ لاتین: به سبک و سیاقی که نشانی فارسی و عربی مستند سازی می شود، از چپ به راست حروف چینی می شوند.

  ـ ارائۀ فهرست منابع و مآخذ در انتهای مقاله، الزا می است. به این ترتیب که ابتدا نام خانوادگی، سپس نام نویسنده و در ادامه تمام مشخصات اثر به طور کامل ذکر خواهد شد. با این تفاوت که شماره ص حذف می شود. اما در مقالات، شروع و پایان صفحه مقاله ذکر می شود.

  ـ نکته: فهرست منابع و مآخذ به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود و از جدا کردن به طور مثال کتاب ها و مقالات و غیره خودداری شود.

  ملاحظات:

  ـ مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدۀ نویسنده است.

  ـ کمیتۀ علمی همایش، پس از انجام بررسی های لازم و تحلیل نظر داوران محترم، در خصوص پذیرش یا ردّ چکیده و مقالات، اعلام نظر خواهد کرد.

  ـ ویراستار در اصلاح، ویرایش و یکسان سازی مقالات، آزاد است.        مقاله
  شماره مطلب: 4970
  دفعات دیده شده: 2852 | آخرین مشاهده: 4 ساعت پیش


pdf   فایل PDF [ جهت دانلود | حجم فایل: 701.15 KB