فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
هفتمین نشست از سلسله نشست های حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول وضعیت مهاجران کار ایرانی در قفقاز در سالهای جنگ جهانی اول نسخه چاپی RSS
 • هفتمین نشست از سلسله نشست های
حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول
وضعیت مهاجران کار ایرانی در قفقاز
در سالهای جنگ جهانی اول هفتمین نشست از سلسله نشست های
  حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول
  وضعیت مهاجران کار ایرانی در قفقاز
  در سالهای جنگ جهانی اول

  دوشنبه 19 شهریور 1397 ساعت 13:08

  25 شهریور 1397 ساعت 14 تا 16 مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه
  بدون شرح


  نشست ها
  شماره مطلب: 4962
  دفعات دیده شده: 380 | آخرین مشاهده: 18 ساعت پیش