فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: مناظره علمی: نویسنده سیاست نامه (سیر الملوک) الکسی خیسموتولین محمود عابدی نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
مناظره علمی:
نویسنده سیاست نامه (سیر الملوک)
الکسی خیسموتولین
محمود عابدی انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  مناظره علمی:
  نویسنده سیاست نامه (سیر الملوک)
  الکسی خیسموتولین
  محمود عابدی

  دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 11:55

  با حضور: تقی پورنامداریان یکشنبه 18 شهریور 1397 ساعت 10


  انجمن ایرانی تاریخ با همکاری پژوهشکده تاریخ و زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مشارکت دبیرخانه همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی برگزار می کند:
  مناظره علمی:
  نویسنده سیاست نامه (سیر الملوک)

  الکسی خیسموتولین
  محمود عابدی
  با حضور:
  محمد تقی امامی خوئی
  تقی پورنامداریان
  با حضور سلجوقی پژوهان:
  دکتر شهرام یوسفی فر، دکتر اسماعیل حسن زاده و دکتر نیره دلیر 
  یکشنبه 18 شهریور 1397 ساعت 10

  بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (سالن اندیشه  خبر
  شماره مطلب: 4959
  دفعات دیده شده: 392 | آخرین مشاهده: 6 ساعت پیش