فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
معرفی آثار جدید اعضای محترم انجمن: تاریخ سیاسی چیست؟ نویسنده: عبدالرحمن حسنی فر ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تاریخ نشر: 1396 نسخه چاپی RSS
 • معرفی آثار جدید اعضای محترم انجمن:
تاریخ سیاسی چیست؟
نویسنده: عبدالرحمن حسنی فر
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تاریخ نشر: 1396 معرفی آثار جدید اعضای محترم انجمن:
  تاریخ سیاسی چیست؟
  نویسنده: عبدالرحمن حسنی فر
  ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  تاریخ نشر: 1396

  سه‌شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 8:31

  معرفی کتاب تاریخ سیاسی چیست؟

  اثر عبدالرحمن حسنی فر

  عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،گروه تاریخ سیاسی

  مولف در پیشگفتار و مقدمه این کتاب آورده است که این کتاب حاصل یک طرح تحقیقاتی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گروه تاریخ سیاسی است. با بررسی هایی که انجام داده، دریافته است که در زمینۀ بحث های نظری "تاریخ سیاسی" در ایران  یا اصلاً کاری نشده یا اگر هم شده، انگشت شمار است. البته مولف اشاره می کند این نکته به معنی فقدان تاریخ نگاری سیاسی در ایران نیست؛ ولی به معنی کمبود شدید مطالعات نظری در حوزه "تاریخ سیاسی"  است.

  مولف اشاره می کند در تاریخ نگاری سیاسی و دیگر حوزه های تاریخ نگاری، نکتۀ مهم و در وهلۀ اول  گستردگی و حتی غلبۀ حضور داده ها و «فکت» های  بدست آمده و در وهلۀ بعد کثرت و محوریت داده های ناشی از عرصۀ حاکمیت قدرت سیاسی به نسبت حوزهای زندگی فردی و اجتماعی سیاسی است. این محوریت داده­ها وکثرت اطلاعات، با توجه به بررسی های صورت گرفته، به هیچ عنوان به معنی داشتن روش و سنت نظری تاریخ نگاری به حساب نمی آید.آنچه که ضرورت پرداختن به بحث های نظری در این حوزه را بیشتر می کند، پیچیدگی و ذو ابعاد بودن حوزۀ نموداری و پدیداری قدرت سیاسی از یک طرف و مشخص کردن علم از غیر علم، از طرف دیگر است.

  ابعاد موضوعی/مفهومی و نظری مربوط به تاریخ سیاسی در جنبه­های کلاسیک/سنتی و جدید/مدرن آن برای رسیدن به یک چارچوب موضوعی/ مفهومی و نظری با پرداختن به دو بحث نظری امر سیاسی و دوره و دوران  در ارتباط با مصادیق تاریخ ایران در این کتاب مورد تامل و بررسی قرار گرفته است.محقق اشاره می کند در این کتاب تلاش شده است تا در فضای  فقدان  و کمبود جدی منابع و مطالب نظری در موردحوزۀ تاریخ سیاسی، کاری هر چند مقدماتی انجام شود.

  این کتاب در 5 فصل تهیه و تنظبم شده است؛فصل اول به مباحث کلیات پرداخته شده است. فصل دوم به مباحث مفهومی و نظری؛ روش و نظریه و معرفت در تاریخ، تاریخ و سیاست، امر سیاسی، دوره و دوران آمده است. درفصل سوم به واکاوی تعاریف تاریخ سیاسی و ارائۀ چهارچوبی مفهومی و نظری پرداخته شده است.در فصل چهارم به «تاریخ سیاسی جدید» به مثابۀ روش در ابعاد متفاوت پرداخته شده است و در نهایت در فصل پنجم نسبت مباحث نظری و مفهومی تاریخ سیاسی با جامعۀ ایران: مورد مطالعۀ امر سیاسی و جایگاه جامعه با رویکرد دوران محور مورد بررسی قرار گرفته است.

  این اثر برای دانشجویان و پژوهشگران علوم انسانی خصوصاً رشته های تاریخ، علوم سیاسی و جامعه شناسی مفید است.  خبر
  شماره مطلب: 4943
  دفعات دیده شده: 725 | آخرین مشاهده: 4 ساعت پیش