فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارش کرسی بررسی دیپلماسی حکومتهای ایران و ماورالنهردرخصوص بردگان خراسان در عهد منغیت/قاجار سخنران سرکارخانم دکتر فهیمه ابراهیمی نسخه چاپی RSS
 • گزارش کرسی بررسی دیپلماسی حکومتهای ایران و ماورالنهردرخصوص بردگان خراسان در عهد منغیت/قاجار

سخنران سرکارخانم دکتر فهیمه ابراهیمی گزارش کرسی بررسی دیپلماسی حکومتهای ایران و ماورالنهردرخصوص بردگان خراسان در عهد منغیت/قاجار
  سخنران سرکارخانم دکتر فهیمه ابراهیمی

  سه‌شنبه 2 مرداد 1397 ساعت 10:15

  باسمه تعالی

  گزارش کرسی بررسی دیپلماسی ایران و ماورالنهردرخصوص بردگان خراسان در عهد منغیت/قاجار

  سخنران سرکارخانم دکتر فهیمه ابراهیمی

  ناقدین: جناب آقای دکترمرشدلو و جناب آقای حسینی تقی آباد
  خبر
  شماره مطلب: 4935
  دفعات دیده شده: 416 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش