فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: کارگاه Digital Humanities and digital texts from a global perspective و کارگاه The digital edition of literary and historical texts: theory and methodologies چاپ RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
کارگاه Digital Humanities and digital texts from a global perspective
و کارگاه The digital edition of literary and historical texts: theory and methodologies انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  کارگاه Digital Humanities and digital texts from a global perspective
  و کارگاه The digital edition of literary and historical texts: theory and methodologies

  دوشنبه 21 خرداد 1397 ساعت 11:33

  دوشنبه 28 خرداد

   انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  Digital Humanities and digital texts from a global perspective
  دوشنبه 28 خرداد ساعت 10 الی 13، اتاق 750 دانشکده ادبیات و عاوم انسانی
  The digital edition of literary and historical texts: theory and methodologies
  دوشنبه 28 خرداد ساعت 15 الی 18، اتاق 750 دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  شرایط ثبت نام در کارگاه:
  دانشجویان مبلغ 200/000 ریال
  علاقمندان مبلغ 400/000 ریال
  شماره حساب 1918956015 به نام معاونت پژوهشی در بانک ملت شنامه واریز: 419995291813810 

  شماره تماس:
  028-33901600
  09108391853-09377848192
  کارگاه ها
  شماره مطلب: 4898
  دفعات دیده شده: 198 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش