فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
چکیده مقالات همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام تا قرن سیزدهم هجری (ایران، هند و عثمانی) منتشر شد چاپ RSS
 • چکیده مقالات 
همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام 
تا قرن سیزدهم هجری 
(ایران، هند و عثمانی) منتشر شد چکیده مقالات
  همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام
  تا قرن سیزدهم هجری
  (ایران، هند و عثمانی) منتشر شد

  شنبه 29 اردیبهشت 1397 ساعت 15:29

  18 و 19 اردیبهشت 1397

  چکیده مقالات 
  همایش ملی دیوانسالاری در شرق جهان اسلام 
  تا قرن سیزدهم هجری
   ایران، هند و عثمانی) قالب کتاب و سی دی  منتشر شد 
  به کوشش
  دکتر مجتبی خلیفه (استادیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند  خبر
  شماره مطلب: 4886
  دفعات دیده شده: 374 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش