فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
سلسله نشست های تاریخ نظریه ای/مفهومی و جامعه شناسی تاریخی ایران نشست نخست: "احمد اشرف" نسخه چاپی RSS
 • سلسله نشست های تاریخ نظریه ای/مفهومی و جامعه شناسی تاریخی ایران
نشست نخست:
سلسله نشست های تاریخ نظریه ای/مفهومی و جامعه شناسی تاریخی ایران
  نشست نخست:
  "احمد اشرف"

  شنبه 1 اردیبهشت 1397 ساعت 14:21

  با حضور: حمید احمدی، حمید عبدالهیان، سهیلا ترابی فارسانی، مصطفی عبدی، داریوش رحمانیان زمان: شنبه 15 اردیبهشت ساعت 16 الی 20

  سلسله نشست های تاریخ نظریه ای/مفهومی و جامعه شناسی تاریخی ایران
  نشست نخست:
  "احمد اشرف"

  با حضور:
  حمید احمدی
  احمد اشرف و ضرورت بحث هویت ملی در ایران معاصر
  حمید عبدالهیان
  احمد اشرف و ضرورت بحث هویت ملی در ایارن معاصر
  سهیلا ترابی فارسانی
  روش شناسی تاریخی ایران و کاربرد مفهوم پاتریمونیالیزم
  مصطفی عبدی
  نقد نظری نظریه های جامعه شناختی احمد اشرف
  داریوش رحمانیان
  احمد اشرف و تاریخ نظریه ای/ مفهومی ایران

  زمان: شنبه 15 اردیبهشت ساعت 16 الی 20  نشست ها
  شماره مطلب: 4873
  دفعات دیده شده: 196 | آخرین مشاهده: 6 ساعت پیش