فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
به همت انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود: سومین نشست از سلسله نشستهای "حیات اجتماعی در سال های جنگ جهانی اول" کار و بی کاری در سال های جنگ جهانی اول سخنران دکتر ربابه معتقدی نسخه چاپی RSS
 • به همت انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود:
سومین نشست از سلسله نشستهای
به همت انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود:
  سومین نشست از سلسله نشستهای
  "حیات اجتماعی در سال های جنگ جهانی اول"
  کار و بی کاری در سال های جنگ جهانی اول
  سخنران دکتر ربابه معتقدی

  یکشنبه 26 فروردین 1397 ساعت 15:56

  زمان: 5 اردیبهشت 1397 ساعت 14 تا 16 مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه

  به همت انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود:
  سومین نشست از سلسله نشستهای
  "حیات اجتماعی در سال های جنگ جهانی اول"
  کار و بی کاری در سال های جنگ جهانی اول
  سخنران دکتر ربابه معتقدی

  زمان: 5 اردیبهشت 1397
  ساعت 14 تا 16
  مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه  نشست ها
  شماره مطلب: 4866
  دفعات دیده شده: 299 | آخرین مشاهده: 4 روز پیش