فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
گزارشی از کارگاه مسائل عصر صفویه مدرس : دکتر محمدتقی امامی نسخه چاپی RSS
 • گزارشی از کارگاه مسائل عصر صفویه
مدرس : دکتر محمدتقی امامی گزارشی از کارگاه مسائل عصر صفویه
  مدرس : دکتر محمدتقی امامی

  چهارشنبه 23 اسفند 1396 ساعت 15:07

  در تاریخ 9/12/96 به همت انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد

  بسمه تعالی

  گزارشی از کارگاه مسائل عصر صفویه

  مدرس : دکتر محمدتقی امامی در تاریخ 9/12/96

  دکتر امامی پس از بررسی مسائل ایالت و ورود اسالم در ماوراء النهر، نقش اصلی ایالت از قرن 11 تا 20 به عنوان نگه دارنده قدرت و نقش نظامی آنان را مطرح کردند. یکی از ایالت مهم ،ترکان بودند که پس از سقوط ساسانیان با ایران اسالمی تماس مداوم داشتند و رابطه تجاری داشتند. عمده ترین گروه ترکان غزنویان بودند که منشا غالمی داشتند . ترکان به جنگجویان و نیروی ایل نیاز داشتند. سلجوقیان اولین حکومت با منشا ایلی بودند که به خلیفه تنها قدرت معنوی دادند . ترکان به مراتع نیز نیاز داشتند بنابراین آنان در ماوراء النهر تمرکز یافتند و آخرین کانون مراتع شان آذربایجان بود. به مرور زمان بین حکومت و ایالت اصطکاک بوجود آمد ایل همیشه حرکت و مرتع می خواست حتی کشورهای دیگر. در دوره خوارزمشاهیان زمینه ورود مغوالن فراهم آمد. یک امتیاز مغوالن تسامح مذهبی آنان بود ،بنابراین از تصوف حمایت کردند. حمایت آنان از جریان تصوف و شیعیان در تشکیل حکومت صفویه نقش داشت. تمام خانقاهها در دوره مغول شکل گرفتند .مسلمانان خواستند با تصوف مغول مبارزه کنند با توجه به اینکه تصوف شامل دو شاخه حرکتی و بی جرکتی بود مغول باید از شاخه بی حرکتی حمایت می کرد.دکتر امامی در ادامه مبحث خود به آسیای مرکزی و نقش جاده ابریشم وتبادل تمدن و اندیشه ها اشاره داشتند.در مسیر راههای ارتباطی و تجارت ، ترکان ،هنگامی که در آسیای مرکزی بودند با عقیده مزدکی نیز آشنا شدند ، بویژه که اندیشه مزدک به فقرا رفاه می داد. نکته دیگر اینکه ، هدف اسالم و مانی و مزدک مبارزه با بنی امیه و بنی عباس بود. اندیشه های فکری آسیای مرکزی ،موجب شد ترکان کم کم در کانونهای اسالمی جا پیدا کنندو حرکتهای ترکان در قلمرو سلجوقیان با اندیشه های قبل ازاسالم پیوند خود را حفظ کردورشد تصوفی پس از آن از حرکتهای شیعه الهام گرفت. دکتر امامی دلیل رشد حرکتهای ایل در آناتولی را ،رسیدن به مرتع و اندیشه های این منطقه مانند قیام بابا ها وقیام بدرالدین و اندیشه هایی که از طریقت های شیعه الهام گرفته اندمطرح کردند . در زمینه تحکیم تصوف قبل از تشکیل حکومت صفوی ،ازدواج شیخ صفی با دختر شیخ زاهد گیالنی ، موجب شد پایگاه او را به سمت خود آورد و وی که تجربه شیخ زاهد را داشت در اردبیل مورد توجه قرار گرفت و دولتمردان وتجار وی را مورد حمایت قرار دادند. با کمک آنان نیروی جنگی ایل تامین شد. تبلیغات صفوی در آناتولی توسط شیخ حیدر دنبال شد و سپس شاه اسماعیل قدرت خود را اعالم کرد و ایالت چون به تصوف پیوستند کمر عثمانی شکسته شد. با جذب شدن ایالت آناتولی در اردبیل شاه اسماعیل توانست شمشیر بدست بگیردو آق قویونلوها را می توان عامل بقای صفویه دانست. دکتر امامی در ادامه مباحث خود، برخورد منافع در دوره صفویه اشاره داشتند و دشمنی عثمانی ها با شاه اسماعیل و منافعی که عثمانی ها در شرق دریای مدیترانه به دنبال آن بودند و قوت گرفتن شریعت از دوره شاه تهماسب و مناسبات ایران و عثمانی تا دوره قاجار پرداختند .در ادامه جلسه کارگاه دکتر امامی به پرسش های حاضرین پاسخ دادند .
  خبر
  شماره مطلب: 4860
  دفعات دیده شده: 956 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش