فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
گزارشی از کرسی دیرینه شناسی مساله مراقبت در تفکر پزشکی ارائه دهنده خانم دکتر فتانه قدیریان چاپ RSS
 • گزارشی از کرسی دیرینه شناسی مساله مراقبت در تفکر پزشکی
ارائه دهنده خانم دکتر فتانه قدیریان گزارشی از کرسی دیرینه شناسی مساله مراقبت در تفکر پزشکی
  ارائه دهنده خانم دکتر فتانه قدیریان

  یکشنبه 6 اسفند 1396 ساعت 10:50

  دیرینه شناسی مساله مراقبت در تفکر پزشکی

  (پرستاری ایران در دوره هشت ساله دفاع)

  جلسه کرسی نقد و نظر دیرینه شناسی مساله مراقبت در تفکر پزشکی در تاریخ           با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و معاونت فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با داوری آقایان دکتر مصطفی مهرآئین و دکتر سید آیت اله میرزایی برگزار گردید. این جلسه پیرامون نقد کتاب «عقل مراقبت» نوشته دکتر فتانه قدیریان عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که به بررسی دیرینه شناسانه مراقبت پزشکی دوران دفاع هشت ساله در ایران می پرداخت.

  مولف در کتاب معتقد است که به علت کلیت یکپارچه تفکر پزشکی و به منظور دیرینه شناسی پرستاری زمان جنگ بایستی لایه های پنهانی و نظام های حقیقت ساز تاریخ مراقبت در ایران را بررسی نمود تا بتوان نقطه گسست رخ داده در گفتمان مراقبت در عرصه جنگ را نشان داد.  به اعتقاد مولف عناصری همچون تاریخ علم و تلقی زیست-شیمی از انسان، انسانیت زدایی در مراقبت پزشکی و ورود به عرصه های استانداردسازی و نظم مراقبتی تکنولوژی محور و نیز مفاهیمی همچون توسعه اجتماعی مبتنی بر مفاهیم اقتصادی همگی منجر به تولید زبانی در مراقبت پزشکی شده اند که یکپارچگی (نظام Holistic تفکر پزشکی) را به تفرقه مبدل ساخته است. در این عرصه گفتمانی مراقبت توسط دیسیپلین های مجزای از یکدیگر ارائه خواهد شد و در حوزه مراقبت عمل و نظر از یکدیگر گسست خواهند یافت و مراقبت از ماهیتی بالینی و اجتماعی فاصله گرفته است.

  مولف در کتاب خود معتقد است که رخدادهای اجتماعی- سیاسی در اوائل انقلاب و نیز سال های ابتدایی جنگ امکانی جهت بروز و ظهور نظم گفتمانی جدید برای مراقبت فراهم ساخته است. در این نظم گفتمانی جدید عناصری همچون پدیداری امداد در صحنه اجتماعی، حضور تکثرهای مختلف در عرصه کنش اجتماعی و ایجاد نهادهای مبتنی بر امداد جمعی و نیز تسلط اراده ای جمعی مبتنی بر شعارهایی نظیر برابری و برادری بستری برای نمایشی اصیل از مراقبت پزشکی در جنگ هستند.

  مولف در کتاب خود می نویسد که مراقبت در جنگ در صحنه ای به بازی می پردازد که در آن سیاست و نخبگان سکوت کرده اند و ساختارهای متمرکز جهت مدیریت مراقبت در هم شکسته است. نظمی جدید که ماحصل بر هم کنش یک دیالوگ آنتاگونیستی است که برخاسته از نظم نهفته در ساختارهای تعریف شده قبلی و بی نظمی حاصل از فضای فرهنگی جدید است. بی نظمی که برخاسته از مفاهیمی همچون امداد اجتماعی و پدیداری پارادایم جدیدی همچون حل مساله و نجات است. به زعم نویسنده نظام عقلانیتی که در آن دو گانگی ذهن و نظر و ساختارهای سلسله مراتبی در مراقبت پزشکی مشروعیت خود را از دست می دهند و به تولید نظامی دیگرگونه از حقیقت می پردازند که در آن سعادت جای خود را به رفاه و شهادت جای خود را به مرگ می دهد. در این نوع عقلانیت پزشکی دیگر یک مهارت یا علم نیست بلکه گونه ای تفکر زیباشناسانه است که به مراقبت امکان زیست پذیری می دهد.  گزارش و مصاحبه
  شماره مطلب: 4848
  دفعات دیده شده: 945 | آخرین مشاهده: 14 ساعت پیش