فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع:انتقال فرهنگی و مساله ترجمه در ایران پیش از مشروطیت نسخه چاپی RSS
 • کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی 
با موضوع:انتقال فرهنگی و مساله ترجمه در ایران پیش از مشروطیت کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی
  با موضوع:انتقال فرهنگی و مساله ترجمه در ایران پیش از مشروطیت

  دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت 21:33

  ارائه دهنده: دکتر محمد امیر احمدزاده
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4837
  دفعات دیده شده: 1165 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش