فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
چکیده مقالات سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس به کوشش: مهدی ابوالحسنی ترقی و محمد حسین فروغی چاپ RSS
 • چکیده مقالات سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس
به کوشش: مهدی ابوالحسنی ترقی و محمد حسین فروغی چکیده مقالات سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس
  به کوشش: مهدی ابوالحسنی ترقی و محمد حسین فروغی

  دوشنبه 16 بهمن 1396 ساعت 14:50

  اصفهان، هفتم اردیبهشت 1396
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4826
  دفعات دیده شده: 1092 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش