فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
نشست مشترک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ و اعضای کارگروه آموزش و پرورش انجمن با اعضای دیبرخانه راهبردی درس تاریخ وزارت آموزش و پرورش کرمان، چاپ RSS
 • نشست مشترک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ 
و اعضای کارگروه آموزش و پرورش انجمن 
با اعضای دیبرخانه راهبردی درس تاریخ وزارت آموزش و پرورش کرمان، نشست مشترک هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
  و اعضای کارگروه آموزش و پرورش انجمن
  با اعضای دیبرخانه راهبردی درس تاریخ وزارت آموزش و پرورش کرمان،

  دوشنبه 16 بهمن 1396 ساعت 14:46

  زمان: 5 دی 1396 مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کرمان

  اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ همراه با اعضای کارگروه آمورش و پرورش انجمن با اعضای دبیرخانه راهبردی درس تاریخ وزارت آموزش و پرورش کرمان نشست مشترکی را در تاریخ 5 بهمن در دانشکده ادبیات دانشگاه کرمان برگزار کردند. در این جلسه از سوی هیات مدیره انجمن برخی نکات مهم برای سیاستگذاری های آتی برای ارتقای پیبرد امور دبیرخانه راهبردی درس تاریخ ارائه که با استقبال این دبیرخانه رو به رو شد. این موارد طی صورتجلسه ایی به این دبیرخانه ارسال شد.  خبر
  شماره مطلب: 4825
  دفعات دیده شده: 972 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش