فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
چکیده مقالات چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس به کوشش جمشید روستا و رحیم روح بخش چاپ RSS
 • چکیده مقالات چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس
به کوشش جمشید روستا و رحیم روح بخش چکیده مقالات چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس
  به کوشش جمشید روستا و رحیم روح بخش

  یکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 17:49

  کرمان-پنجم بهمن ماه 1396

  چکیده مقالات چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس
  به کوشش جمشید روستا و رحیم روح بخش

  کرمان-پنجم بهمن ماه 1396

  برگزارکنندگان همایش: انجمن ایرانی تاریخ با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان (گروه تاریخ)  خبر
  شماره مطلب: 4821
  دفعات دیده شده: 1072 | آخرین مشاهده: 3 ساعت پیش