فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
تاریخ اجتماعی و چشم انداز جامعه ای به گذشته سخنران: دکتر زهیر صیامیان استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی چاپ RSS
 • تاریخ اجتماعی و چشم انداز جامعه ای به گذشته
سخنران:
دکتر زهیر صیامیان
استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی تاریخ اجتماعی و چشم انداز جامعه ای به گذشته
  سخنران:
  دکتر زهیر صیامیان
  استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

  یکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 17:23

  دوشنیه 7 اسفند 1396 ساعت 14 تا 16 مکان: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه.

  انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

  تاریخ اجتماعی و چشم انداز جامعه ای به گذشته
  سخنران:
  دکتر زهیر صیامیان
  استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

  دوشنیه 7 اسفند 1396
  ساعت 14 تا 16
  مکان: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه.  خبر
  شماره مطلب: 4818
  دفعات دیده شده: 817 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش