فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
چکیده مقالات همایش صد و دهمین سالگرد انقلاب مشروطه در آذربایجان به اهتمام دکتر علی ططری و رحیم نیکبخت منتشر شد چاپ RSS
 • چکیده مقالات همایش صد و دهمین سالگرد انقلاب مشروطه در آذربایجان
به اهتمام دکتر علی ططری و رحیم نیکبخت منتشر شد چکیده مقالات همایش صد و دهمین سالگرد انقلاب مشروطه در آذربایجان
  به اهتمام دکتر علی ططری و رحیم نیکبخت منتشر شد

  دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت 14:40

  نقش بارز آذربایجان در پهنه تاریخی ایران بر هیچ یک از ما پوشیده نیست به ویژه در مقاطع حساس و سرنوشت سازی که سخن از پاسداری از مواریث فرهنگی و هویتی و تمامیت ارضی ایران صحبت به میان آید نام آذربایجان می درخشد. تبریز از زمان استقرار عباس میرزا به عنوان نایب السلطنه به پایتخت دوم ایران و کانون فکری و فرهنگی نوگرایی و احیای هویت ایران مبدل شد، در آستانه جنبش مشروطه فضای فکری مستعدی برای جریانهای فکری جدید دارا بود و در دوره مشروطه با مقاومت در برابر استبداد خودکامه قاجاری توانست فرصت لازم را به مجاهدان گیلانی و اصفهانی بدهد تا با فتح تهران بساط سلطه محمد علی شاهی را برچینند. یکصد و دهمین سالگرد جنبش مشروطه فرصت مناسبی بود تا یاد شهیدان و جانبازان آذربایجان در راه تحقق عدالت و آزادی گرامی داشته شود.  خبر
  شماره مطلب: 4801
  دفعات دیده شده: 909 | آخرین مشاهده: 9 ساعت پیش