فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: تاریخ اجتماعی و چشم انداز بین رشته ای به گذشته سخنران دکتر زهیر صیامیان چاپ RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
تاریخ اجتماعی و چشم انداز بین رشته ای به گذشته
سخنران دکتر زهیر صیامیان انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  تاریخ اجتماعی و چشم انداز بین رشته ای به گذشته
  سخنران دکتر زهیر صیامیان

  چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت 12:19

  زمان: دوشنبه 7 اسفند ماه 1396 ساعت 14 تا 16

  انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشگاه علوم تاریخی پژوهشگاهعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی بزگراه می کند:
  مکان: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه
  خبر
  شماره مطلب: 4771
  دفعات دیده شده: 828 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش