فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
شکل گیری ایدئولوژی تاریخ غرب در عصر روشنگری و بیراهه های نگرش تاریخی در ایران چاپ RSS
 • شکل گیری ایدئولوژی تاریخ غرب در عصر روشنگری
و
بیراهه های نگرش تاریخی در ایران شکل گیری ایدئولوژی تاریخ غرب در عصر روشنگری
  و
  بیراهه های نگرش تاریخی در ایران

  چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت 12:00

  سخنران: دکتر پرویز پیران دوشنبه 2 بهمن ماه 1396 ساعت 10 تا 12

  انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی "شکل گیری ایدئولوژی تاریخ غرب در عصر روشنگری و بیراهه های نگرش تاریخی در ایران" را برگزار می کند

  مکان: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیئنه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن ادب   خبر
  شماره مطلب: 4770
  دفعات دیده شده: 802 | آخرین مشاهده: 21 ساعت پیش