فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط در حاشیه کنگره تاریخدانان ایران نسخه چاپی RSS
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط در حاشیه کنگره تاریخدانان ایران برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط در حاشیه کنگره تاریخدانان ایران
  شنبه 4 آذر 1396 ساعت 10:43

  روز سه شنبه 29 آبان 1396 سه کارگاه (کارگاه آموزش تاریخ، کارگاه تاریخ شفاهی، کارگاه ترجمه متون تاریخی) همزمان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

  در حاشیه کنگره تاریخدانان تعدادی کارگاه آموزشی روز سه شنبه 29 آبان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد که عبارت بودند از:

  کارگاه آموزش تاریخ: مدرسان: دکتر جواد عباسی، دکتر علی اکبر شه آبادی؛ کارگاه تاریخ شفاهی: مدرس دکتر ابوالفضل حسن آبادی؛ کارگاه ترجمه متون تاریخی: مدرسان: دکتر علی خزائی فرید، دکتر محمدتقی ایمان پور  خبر
  شماره مطلب: 4701
  دفعات دیده شده: 1386 | آخرین مشاهده: 1 روز پیش