فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
نشست پنجم از سری نشست های کنگره تاریخدانان در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از ساعت 14:30 تا 16 برگزار شد. نسخه چاپی RSS
 • نشست پنجم از سری نشست های کنگره تاریخدانان در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از ساعت 14:30 تا 16 برگزار شد. نشست پنجم از سری نشست های کنگره تاریخدانان در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از ساعت 14:30 تا 16 برگزار شد.
  جمعه 3 آذر 1396 ساعت 13:52

  نشست پنجم در واقع میزگردی بود درباره تاریخ در نگاه دیگران که با حضور استادان علوم سیاسی، جامعه شناسی، ادبیات فارسی، باستان شناسی و جغرافیا برگزار شد.

  اعضای این میزگرد عبارت بودند از:
  دکتر خلیلی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
  دکتر نوغائی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
  دکتر زرقانی عضو هیات علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
  دکتر عبدی عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
  و دکتر صادقی دانش آموخته گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد.

  جناب آقای دکتر زهیر صیامیان از اعضای هیات علمی گروه تاریخ داشگاه شهیدبهشتی در این نشست حضور داشتند.  خبر
  شماره مطلب: 4699
  دفعات دیده شده: 365 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش