فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: بزرگداشت شادروان دکتر محسن جعفری مذهب در کنگره چهارم تاریخدانان نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
بزرگداشت شادروان دکتر محسن جعفری مذهب در کنگره چهارم تاریخدانان انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:
  بزرگداشت شادروان دکتر محسن جعفری مذهب در کنگره چهارم تاریخدانان

  شنبه 27 آبان 1396 ساعت 9:24

  زمان: چهارشنبه 1 آذر 1396 نشست بعد از ظهر مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4687
  دفعات دیده شده: 281 | آخرین مشاهده: 5 روز پیش