فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
گزارش سخنرانی علمی "آگاهی ایرانیان عصر قاجار از تاریخ باستانی ایران" با همکاری شعبه منطقه ای خراسان برگزار شد. چاپ RSS
 • گزارش سخنرانی علمی
گزارش سخنرانی علمی
  "آگاهی ایرانیان عصر قاجار از تاریخ باستانی ایران" با همکاری شعبه منطقه ای خراسان برگزار شد.

  یکشنبه 21 آبان 1396 ساعت 16:05

  سخنرانی علمی "آگاهی ایرانیان عصر قاجار از تاریخ باستانی ایران و سهم فعالیت های باستان شناسی فرنگیان در این آگاهی" با سخنرانی دکتر نادر نصیری مقدم به تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
  بدون شرح


  خبر
  شماره مطلب: 4683
  دفعات دیده شده: 403 | آخرین مشاهده: 10 ساعت پیش