فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
سهم روشنفکران در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه؛ انقلاب اکتبر و بلشویسم فرهنگی برای روشنفکران نسخه چاپی RSS
 • سهم روشنفکران در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه؛
انقلاب اکتبر و بلشویسم فرهنگی برای روشنفکران سهم روشنفکران در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه؛
  انقلاب اکتبر و بلشویسم فرهنگی برای روشنفکران

  یکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 4:25

  در فردای پس از رخداد انقلابی که به تعبیر تروتسکی «به آن خیانت شد»، تنها هنر و نویسنده ای مجال سخن و حق حیات یافت که به خدمت بلشویسم فرهنگی درآمد؛ لذا این امر بعد از انقلاب اکتبر یک نتیجۀ مشهود یافت، به این ترتیب که عمدۀ آثار نویسندگان و تولیدات هنری در ادبیات، فلسفه، نقاشی، نمایش، سینما و دیگر عرصه ها سویه ای به شدت سیاسی پیدا کرد.

  انجمن ایرانی تاریخ به نقل از فرهنگ امروز/ محمدتقی قزلسفلی* گزارش می دهد:

  کمونیسم نوعی استبداد روسی است که وارونه شده باشد.

  الکساندر هرتسن

  دو تراموا در شهر کار می کنند، پارکابی یکی از ترامواها داد می زند: میدان انقلاب-زندان!

  دیگری هم فریاد می کشد: میدان شوروی-زندان! یا چیزی شبیه این.

  بنابراین باید گفت: در اینجا همۀ راه ها به روم ختم می شود.

  میخائیل بولگاکف

  مقدمه

  مورخین عادت دارند از سدۀ بیستم به عنوان «قرن کوتاه» یاد کنند. برخی ها چون اریک هابسباوم به طعنه می گویند چه بسا این سدۀ کوتاه از یک سامان جغرافیایی و فرهنگی آغاز شد (روسیه) و سرانجام یک دهه مانده به پایان قرن با فروپاشی سوسیالیسم در همان جا خاتمه یافت. به نظر می رسد تاریخ «قرن کوتاه بیستم» را نمی توان بدون انقلاب اکتبر روسیه و اثرات درازدامن آن درک کرد. این انقلاب مانند انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹ برای قرن نوزدهم، به رویداد سرنوشت ساز قرن بیستم تبدیل شد. برپاکنندگان انقلاب مذکور به نحو سازش ناپذیری این حادثه را رویدادی جهانی می دانستند تا ملی؛ و بر آن بودند از طریق این جنبش انقلابی، کمونیسم را نه فقط در روسیه به ارمغان آورند بلکه هدف خود را انقلاب پرولتری جهانی می دانستند. به همین دلیل در روزها و ماه های نخست نه تنها از جانب گرایش های سیاسی غرب مورد استقبال قرار گرفت، بل زمینه ساز فروپاشی رژیم های کهن و تشکیل جوامع انقلابی سوسیالیستی از کوبا تا آسیای جنوب شرقی شد. از سوی دیگر شعار فریبندۀ «نان، صلح، زمین» همان قدر می توانست توده های فقیر دهقان و کارگری روسیه را جذب خود کند که مبانی فلسفۀ ماتریالیستی تحت لوای مارکس با نقد و تشکیک همه جانبۀ آن می توانست رؤیای خوشی برای روشنفکرانی باشد که سال های زیادی را در خفقان تزاری به سر برده بودند و اینک امید برپایی جامعۀ آرمانی را داشتند.

  در نوشتار پیش رو بر آنیم ضمن نشان دادن اینکه چگونه زمینه های فرهنگی و مشارکت روشنفکران (اینتلیجنتسیای قرن ۱۹) به فروپاشی نظام تزاری کمک کرد اما انقلابی که محصول تلاش طبقۀ روشنفکران آن بود با ایدۀ «پرولتاریزه کردن روشنفکران» در قالب «بلشویسم فرهنگی»، چه شرایط اسف باری برای اهالی قلم ایجاد کردند. به اعتقاد ما رژیم انقلابی پیش از قلع وقمع نویسندگان و هنرمندان از تلاش های بی وقفۀ روزنامه نگاران مخالف، نویسندگان و دانشگاهیان از هیجانات ناشی از امیدهای ماه عسل انقلابی، شوروشوق به حال وهوایی مساعدتر برای سقوط نظام تزاری استفاده کرد؛ از سوی دیگر، با دست مایه قرار دادن مجموعه شعارهای پرطمطراق موفق شد خود را یکی از قدرت های محوری در عرصۀ تولیدات روشنفکری معرفی کند، اما بعد از تثبیت نظام انقلابی به سرکوب شدید آن ها پرداخت. برای امثال لنین، تروتسکی و استالین این حقیقتی غیرقابل کتمان بود که نویسندگان ناراضی قرن ۱۹ روسیه (اینتلیجنتسیا) که نیکلای دوم با ترس همراه با تمسخر از ایشان با عنوان «بیماری سفلیس» یاد می کرد، با طرح شعارهای برابری خواهانه و نفی نظام استبدادی سهمی عمده در روند انقلاب ناگزیر ۱۹۰۵ و سپس انقلاب ۱۹۱۷ داشته اند، ازاین رو بعد از این هم می توانند سهم مهمی در استقرار نظام و حمایت از برنامه ها و شعارهای آن داشته باشند. نویسنده ای به نام «ادوارد اکتون» ضمن اشارۀ درست به اینکه شاید بتوان یک کتابخانه مملو از آثار روشنفکری انقلابی روسیه در عهد تزاری گرد آورد، توضیح می دهد که حاکمان شوروی و تاریخ نگاری رسمی آن، این موضوع را نشانه هایی از تأیید بلشویسم، ضرورت انقلاب اکتبر و مالا ساخت سوسیالیسم می دانستند.[۱] به قول طارق علی نباید اسباب تعجب باشد که عشق عجیب لنین به ادبیات و هنر رئالیستی روسیۀ قرن ۱۹، انقلاب سال ۱۹۱۷ را شکل داد.

  نوشتار حاضر بر آن است انقلاب اکتبر به اسم انقلاب و تکان فرهنگی ضمن بهره گیری از فضای ملتهب جامعۀ روسیۀ قرن ۱۹، اینک با ایجاد بلشویسم فرهنگی، روشنفکران و اهالی هنر را بر سر دوراهی ناگزیر قرار داد؛ یا در جبهۀ «ما و آن ها» به کمک نبرد طبقاتی پرولتاریا آمده و به زعم ایشان علیه عناصر جهان کهن بورژوازی و سرمایه داری همان طور که می جنگند، بنویسند، یا انقلاب آن ها را از مسیر حرکت خود برخواهد داشت. به هرحال آنچه در اینجا از نظر نویسنده اهمیت دارد، نقش دگراندیشان و روشنفکران در زمینه سازی انقلاب اکتبر و درعین حال قربانی شدن بسیاری از آن ها در رؤیای ساخت جامعۀ برابر است. روشنفکران بعد از انقلاب کمونیستی در شوروی را به ویژه در دوران سیاه استالین باید با شخصیت معلم جوان نمایشنامۀ «باغ آلبالو» چخوف قیاس کرد که می دانست همه چیز در این کشور مأیوس کننده است، اما اعتقاد داشت امید نیز هست و «من امیدوارم!» ازاین رو چنان که ویتالی شنتالیسکی یادآوری کرده است، این طبقه چه قبل از انقلاب اکتبر و چه پس از آن، تجربیاتی تلخ را پشت سر گذاشته اند «و چه تجربۀ تلخی»!

  عصر رئالیسم انتقادی (۱۸۴۸-۱۹۱۷)

   بی تردید عموم روشنفکران سدۀ نوزدهم روسیه در نگاه انتقادی و سیاسی شریک بودند، از الکساندر پوشکین تا بلینسکی و تولستوی. چه نویسنده ای از جایگاه طبقاتی ثروتمند مثل تورگنیف، تولستوی و چخوف یا از پایین ترین قشر جامعه مثل داستایوفسکی، از هر فرصتی و امکانی برای اینکه نشان دهند روسیه دچار عقب ماندگی سیاسی، صنعتی و به ویژه فرهنگی است دریغ نمی کردند. همان طور که ویتالی شنتالینسکی نوشته است، نویسندگان روسیه به علت فقدان نهادهای دموکراتیک در این کشور استبدادزده هیچ گاه تنها یک «هنرمند» یا «نویسنده» نبوده اند، بلکه سخنگوی حقایق و وجدان عمومی تلقی می شدند. چنان که الکساندر هرتسن، هنر و ادبیات روس را «حکومت ثانوی» و قدرت واقعی جامعه می دانست (شنتالینسکی،۴۱:۱۳۷۸). این دگراندیشان که به قول آیزایا برلین «گروه کوچکی از اهل ادب» بودند، خود را در جهانی خشک وخالی تنها می دیدند؛ از یک سو دولت خودکامۀ دژخویی بالای سرشان بود و از سوی دیگر تودۀ ستم کش و بی تمییز و زبان بستۀ روستاییان در کنارشان. این گروه خود را همچون سپاه شرم زده ای می دید که پرچم رهایی و خوشبختی را بر دوش می کشد، آن هم برای مردمان ستم کش و تنگدست و شوربخت و ترش رویی که از درد می نالیدند ولی توان و سازمان آن را نداشتند که برای دفاع از خود دست درآورند.

   در این موقعیت دشخوار و دژم، نویسندگان و اهل هنر رئالیسم تلاش برای نمایش وضعیت اسفناک جامعه را امکان و فرصت مناسبی می دانستند. روشنفکران روسیه این سال ها که از فضای بستۀ داخل و استبداد تزاری احساس خفگی می کردند، با افق های بی کران اندیشه های آزادی در غرب به خود و طرف دارانشان قوت می بخشیدند و همین شرط تداوم آن ها بود. در اوضاع و احوال بحران زده ای که ناقدان، رمان نویسان و هنرمندان برای خود رسالت و تعهد اجتماعی فرض می کردند، بالطبع بحث های ادبی-هنری به طور طبیعی به مباحثی سیاسی هم کشیده می شد (هارلند،۱۳۸۲: ۱۴۳-۱۴۲). هرچند گرایش های سیاسی و اجتماعی واقع گرایان روسی با ویساریون بلینسکی در دهه های نخست سدۀ ۱۹ آغاز شد (لیف شیتز، پیشین:۱۰۷)، اما سه متفکر و نویسندۀ تندرو به نام های نیکلای چرنیشفسکی، نیکلای دابرالیوبف و دیمیتری پیساروف این فرایند را به نقطۀ اوج رساندند. به عبارتی دیگر، این سه نفر «در بیان آرای خود و در تعقیب این مهم که ادبیات باید هدفی اجتماعی و سیاسی داشته باشد، چه بسا راه افراط پیمودند».

  به اعتقاد آیزایا برلین از آنجا که سرزمین روسیه به خصوص از نیمۀ قرن نوزدهم به علت عقب ماندگی از غرب و سلطۀ حاکمان تزار با خیزش های متعددی مواجه بود، طبعاً چنین خیزشی بر صحنۀ هنر و ادب روسیه از جهت سمت وسوی سیاسی تأثیر می گذاشت؛ در نتیجه خط تمایز میان زندگی و هنر به عمد نادیده گرفته شد. «تولد روشنفکران روسیه در واکنش به این شرایط چیزی را پدید آورد که مقدر بود در سال های پیش رو عواقب سیاسی و اجتماعی فراوانی هم در روسیه و هم در سراسر جهان داشته باشد.» (برلین،۱۳۷۷: ۱۸۰)

  نیکلای چرنیشفسکی (۱۸۸۹-۱۸۲۸) ازجمله مهم ترین پایه گذاران واقع گرایی در هنر روسیه بود که با کتاب «روابط زیبایی شناختی هنر با واقعیت» (۱۸۵۵) بر ضد نظریۀ هگلی از هنر سخن گفت. در این اثر او امر صرفاً زیباشناختی را لذت حسی صرف و دست بالا مبتذل و در نهایت مضموم می شمارد و هنر ناب را چیزی جز آوازهای نشخواری و مکالمات شهوانی نمی داند. در بیان مخالفت خود با چنین هنری است که می نویسد: «خداحافظ موضوع های لذت جویانه! خوانندۀ زمان ما، درگیر با مسائل حکومتی، با اصلاحات مالی و آزادی دهقان ها، دیگر علاقه ای به شما ندارد» (ولک،۱۳۷۶: ۱۶). چرنیشفسکی به همراه تعدادی سوسیالیست در مجلۀ معاصر به زعم خود علیه آنچه افکار پوسیده و کهنه در نقاشی و مجسمه سازی عنوان کرده بود مقالات متعددی نوشت؛ برای مثال در یکی از شماره های همین مجله می نویسد: «آپولون و ونوس را شرح داده و تحسین نموده اند، ولی ما باید فقط مردمان زنده را تحسین کنیم و زندگی آن ها را که به دست فراموشی سپرده شده اند به میان بکشیم.»

  وی زمانی که می خواست در دانشگاه پترزبورگ از رسالۀ خود در مورد هنر و واقعیت دفاع کند در میان شور و هیجان بسیاری که در سالن گرد آمده بودند، بار دیگر بر موضع خود پافشاری کرده و می گوید: «بیایید فقط و فقط دربارۀ زندگی صحبت کنیم، چگونه باید با هنرمندان رفتار کنیم. واقعیت ها را بازتابانیده و اگر مردم به شیوۀ انسانی نمی زیند آن ها را با روش زندگی انسانی آشنا سازیم و رسوم زندگی را بر روی پردۀ نقاشی آوریم» (هارلند، پیشین:۱۴۲). او اعتقاد داشت هنر خوب در مقایسه با واقعیت زنده، کم می آورد و به کلی فاقد آن قوتی است که در زندگی نهفته است؛ اما اعتقاد صریح داشت که وظیفۀ هنر در جامعۀ عقب ماندۀ روسیه بیشتر از وظایف احتمالی هنر در یک جامعۀ پیشرفته است؛ ازاین رو جدا از نقش مبارزه جویانۀ خود به ویژه از آن گروه از نویسندگانی که در این زمینه متعهد می شوند نیز استقبال می کرد و خواندن آثار ایشان را توصیه می کرد.

  نیکلای دابرالیوبف (۱۸۶۱-۱۸۳۶) همچون دیگر هم وطن خود در کیش زیبایی شناسی اجتماعی هرگز از گفتن این دیدگاه سیاسی خسته نمی شد که ادبیات و هنر صرفاً آینۀ واقعیت های زندگی است. به زعم او «ادبیات فقط زندگی را بازآفرینی می کند و هرگز آنچه را در عالم واقع وجود ندارد به تصویر نمی کشد» (پوینده،۱۳۷۶: ۳۲۱). او در جای جای آثار خود از موضوع هنر مردمی که بعدها در کیش رسمی کمونیسم، یعنی واقع گرایی سوسیالیستی به «مردم گرایی در هنر»[۲] معروف شد، دفاع می کند. او با انتقاد به آثار هنری غیرسیاسی، فت شاعر روسیه را به این دلیل که دربارۀ شُرشُر جویبارها شعر می سرود تقبیح می کرد؛ اما در مقابل، تیوچف را به دلیل تعهد اجتماعی و سیاسی اش تحسین می کرد. دابرالیوبف در یک سری از مقالات انتقادی و کاملاً سیاسی، تعهد خود را به گرایش سوسیالیستی اثبات کرد و درعین حال تلاش کرد تا از این طریق از فضای استبدادزدۀ روسیه در آن سال ها انتقاد کند؛ برای مثال در نوشته ای به نام «ابلاموف چیست؟»[۳] می نویسد: «بخش اعظم ابلاموف (مترادفی برای انفعال سیاسی) در هریک از ما اینتلجنتسیاها ریشه دوانده است.» چنین اشاره ها و اظهاراتی را می توان همسو با آیزایا برلین نوعی تعجیل روشنفکری در روسیه به منظور بسترسازی برای «انقلابِ در راه» تفسیر کرد. چنان که موارد ذکرشده تصریح داشت، نظریه ها و آثار ارائه شده در این سال ها به شدت وام دار تغییرات ساختاری، اجتماعی و سیاسی و بی نظمی ناشی از آن بودند و درعین حال توجه به این رویکرد را تنها شرط آفرینش هنری می دانستند. چه بسا همین فرض سبب شد تا در نیمۀ نخست سدۀ بیستم موج شدیدی از انتقادهای ضدرئالیستی در نظریه های مدرن زیبایی شناسی شکل بگیرد.

  به هر تقدیر، رئالیسم مورد نظر روشنفکران انقلابی و تشنۀ تغییر در فاصلۀ ۱۸۴۸ تا ۱۹۱۷ از نویسنده و هنرمند می خواست تا نمایش دهندۀ فطرت انسان و در مقابل، فاش کردن شرایط اجتماعی-سیاسی ناعادلانه باشد؛ در نتیجه مسئلۀ «مسئولیت اجتماعی» یا تعهد هنرمند و نویسنده یک اصل اساسی بود. زیبایی شناسی اجتماعی با علاقۀ وافر به تعهد اجتماعی از یک سو نقش غیرقابل انکاری را در تقویت سنت زیبایی شناسی مارکسیستی ایفا کرد که می خواست در نظریۀ خود تاریخ و آگاهی طبقاتی را در خدمت پراتیک انقلابی قرار دهد (هاسپرس،۱۳۷۹: ۲۹). ناگفته نماند برخی از تئوریسین های مارکسیسم چون پلخانف، لوکاچ، گرامشی، هاوزر و نظریه پردازان مکتب فرانکفورت ضمن اینکه تلاش می کردند راه خود را از کمینترن و سوسیالیسم دولتی جدا کنند، این رویکرد را در گفته ها و نوشته های خود بازتاب دادند؛ بااین همه، فرجام این همسویی نویسنده و سیاست در خواست، در آنچه راقم این سطور «بلشویسم فرهنگی» می نامد به ماجرایی تراژیکی میان روشنفکران و سیاست مبدل شد.

  واقع مطلب این است که پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، هنر شوروی تحت لوای داعیۀ دیکتاتوری پرولتاریا برای برپایی جامعه ای بی طبقه قرار گرفت؛ ازاین رو، لنین و تروتسکی قاطعانه در برابر کوشش هایی برای تأسیس یک هنر سوسیالیستی خط دهنده در برابر هنر «بورژوا» موضع گرفتند. لنین اعلام کرد که حکومت شوروی باید نه صرفاً کارفرما بلکه حامی هنر هم باشد؛ اما وقتی حزب کمونیست خواهان رهبری در تمامی قلمروها شد، دیکتاتوری انقلابی هم تبدیل به دیکتاتوری تمامیت خواه شد، آن گاه در عرصۀ هنر و ادب، اعمال فشار تمامیت خواهانه از برای آنچه دستیابی به آرمان های انقلاب عنوان می شد آغاز گردید. طبعاً به همین دلیل استالین، نویسندگان را «مهندسان روح» جامعه می نامید. از این پس، تلاش برای تحقق آرمان جامعۀ کمونیستی از طریق رئالیسم سوسیالیستی یا خط مشی بلشویسم فرهنگی برای تمامی روشنفکران الزام آور گردید. ذیل این دستورالعمل ژدانفی که می گفت هنر امکانی برای به نمایش درآوردن زندگی در جامعۀ پرولتاریایی است، عرصه برای نویسندگان مستقل تنگ شد. بسیاری از روشنفکران دچار محدودیت شدند و یا تحت تعقیب و مجازات قرار گرفتند. پس از آنکه اصول و مرام ایدئولوژیک تعیین کنندۀ خطوط گفتار و عمل هنر و ادبیات شد، تلاش ها برای «فرار از گولاک»(سرزمین استبدادزدۀ روسیه) آغاز شد. اما پیش از آنکه پردۀ آخر این نمایش حزن انگیز را توضیح دهم به شرایط جامعه بعد از انقلاب اکتبر اشاره خواهم کرد.

  عصر بلشویسم فرهنگی (۱۹۵۶-۱۹۱۷)

  جامعۀ روسیه از فردای تب وتاب انقلاب کمونیستی بر آن بود تا هرچه زودتر و به هر طریق ممکن در مسیر آرمان هایی چون «انسان جدید شورویایی» گام های عملی را بردارد؛ پس عرصۀ هنر و ادبیات و حضور جماعت روشنفکر ازجمله مسائل و شرایطی بود که می بایست دگردیسی کاملی را در تعریف و وظیفه به خود می دیدند. با توجه به بازتاب های سیاست انقلابی در متن واقعیات روز جامعه، این بار خواسته های ایدئولوژی خود را از طریق سیاست های فرهنگی مورد نظر حاکمانی که به قول هلن کارردانکوس «حکومت انقلابی را تنها به نام خود مصادره کرده بودند» به اجرا درآید. برتراند راسل فیلسوف مشهور که در همان سال های نخست وقوع انقلاب از کشور شوراها بازدید کرده بود، در کتاب «تئوری و عمل بلشویسم» فضای موجود را به خوبی ترسیم کرده است: «با قطار دولوکسی که پوشیده از شعارهایی در رابطه با انقلاب اجتماعی و حمایت از پرولتاریای تمام کشورها بود وارد شهر شدیم. همه جا توسط هنگ های سربازان مورد استقبال قرار گرفتیم که در حین نواختن سرود «انترناسیونال» سلام نظامی می دادند و غیرنظامی ها نیز کلاه هایشان را برمی داشتند. خطابه های خیرمقدم توسط مقامات محلی خوانده می شد و کمونیست های برجسته ای که در معیت ما بودند نیز در پاسخ اظهارنظر می کردند.» (راسل، بی تا، ص ۲۲)

  راسل در ادامه به منظور انعکاس فضای عجیب چنین بلشویسم فرهنگی حاکم بر جامعه ، دیدگاه یک روشنفکر انقلابی را که گویا تصادفاً در خیابان ملاقات کرده بود نقل می کند که به او گفته بود: «در این جامعۀ انقلابی، ما همان قدر که برای یک دین جدید وقت نداریم برای یک هنر جدید هم وقت نداریم» (راسل، پیشین، ص ۳۶). در سراسر شوروی انقلابی، از پتروگراد تا خاور دور، گروه ها و گروهک های ادبی و هنری و محافل بحث روشنفکری جورواجور مثل قارچ از زمین روییدند و در مانیفست ها و سالنامه ها و روی کاغذ مخصوص بسته بندی برای عجیب وغریب ترین نظریه ها و آرمان های دورودراز تبلیغ کردند و بر آن بودند که فرهنگ و سنتی را که تا آن زمان رایج بود به تعبیر لنین «به زباله دانی تاریخ بیندازند».

   الکساندر بلوخ (۱۸۸۰-۱۹۲۱)، روشنفکر شاعرمسلکی که در همان حال وهوای انقلابی ضمن تأیید انقلاب بلشویکی در برابر این پرسش که آیا روشنفکران می توانند و باید با بلشویک ها همکاری کنند، پاسخ می دهد: «می توانند و وظیفه دارند همکاری کنند. اصلاً روشنفکران همیشه انقلابی بوده اند. فرمان های بلشویکی هم نمادها و خواسته های روشنفکران است.» با توجه به فرایندهای انقلابی و ضرورت انعکاس آن در عرصۀ هنر و ادبیات به نظر می رسید تنها یک پرسپکتیو زیبایی شناختی اجتناب ناپذیر شده بود: واقع گرایی سوسیالیستی که به قول گئورک لوکاچ «محققاً مبارزه ای برای تحقق و عملی نمودن سوسیالیسم در کشور دچار انقلاب کمونیستی بود» (لوکاچ،۱۳۵۱، صص ۴-۵ نیز ۶۵- ۳۷ pp,۱۹۷۷ Lukacs,). برای بلشویک ها و آن دسته از روشنفکران که آرمان تحقق جامعۀ کمونیستی را در سر داشتند، در آن شرایط تصور از هنر متعالی به معنای هگلی یا فارغ از هر غایت خارج از خود به معنای کانتی، معنایی نداشت. الکساندر بلوخ[۴] متفکر و شاعر این دوران می نویسد: «هنرمند باید دریابد که رویۀ پیشین از بین رفته و دیگر برنمی گردد. جهان به دوران تازه ای گام نهاده است. آن تمدن، آن دولت مداری، آن دین همگی مرده اند، ممکن است دوباره بازگردند و زندگی کنند، اما وجودشان را از دست داده اند.» (۱۵-۱۲.pp ۱۹۹۱Cullern Bown,)

   در این شرایط جدید هنرمند و نویسنده در همسویی ناگزیر با قدرت حاکم وظیفه ای از پیش مقرر را پیش روی خود داشت و می بایست چیستی و وظیفۀ خود را در موقعیت جدید از نو تعریف کند؛ ازاین رو، مرام رئالیسم سوسیالیستی (همان بلشویسم فرهنگی) با وام گیری از ایدئولوژی برآمده از انقلاب اکتبر، واقع گرایی انتقادی کم رنگی از رویکرد سدۀ نوزدهمی و اخلاق گرایی افلاطونی، ملغمه ای عجیب وغریب به دست داد که مالا پیامد آن چیزی جز درخواست حکومت انقلابی برای بازتاب ایدئولوژی سیاسی خود نبود.

  این طنز تلخ آیزایا برلین که در ابتدای کتاب «ذهن روسی در نظام شوروی» خود آورده که «اوضاع هنری و ادبی شوروی اوضاع عجیبی است» (برلین،۵۲:۱۳۹۰)، وقتی با شرایط اقلیمی و موقعیت نویسندگان آن دیار تطبیق داده می شود معنای واقعی و تأمل برانگیز خود را بیشتر به نمایش می گذارد. واقع مطلب این است که روسیه تا حدودی جدا از بقیۀ جهان زندگی کرده و جزء تمام عیار سنت غرب نبوده است؛ امری که اکنون نیز حتی پس از زوال «سوسیالیسم دولتی» به اشکال متفاوت در مقایسۀ آن با اتحادیۀ اروپا و سرمایه داری متأخر در آمریکا کاملاً مشهود است. به هرروی، چنان که برلین به درستی تصریح داشته است هنر و ادب روس از سدۀ ۱۹ و در کشاکش مدرنیزاسیون جامعۀ تقریباً عقب مانده به نسبت غرب، عرصۀ موضع گیری دوگانه ای در قبال رابطۀ متلاطم با غرب بوده است: گاهی به شکل شوق ورزیدن بی امان اما برآورده نشده ای برای ورود به جریان اصلی زندگی اروپایی و بر این اساس یکی شدن با آن؛ گاهی هم به شکل تحقیر کردن و نفرت ورزیدن اسکوتیایی به ارزش های غربی، آن هم نه صرفاً از جانب اسلاو دوستان معتقد، بلکه خیلی وقت ها با تلفیق ناشیانه و معماگونۀ این جریان های متناقض احساسی. دقیقاً چنین حوادثی بر جریان هنر و ادب این کشور از جهت سمت وسوی سیاسی دادن تأثیرگذار بود. ماحصل عقاید زیبایی شناختی این متفکران عبارت بود از هنر همچون امکانی برای بازتاب شرایط سیاسی و اجتماعی. به زبان یک هنرمند در این سال ها هدف هنر دیگر «تعلیم اخلاقی یک اصول زیبایی شناختی نیست، بلکه پی ریزی آرمان هاست» (ولک،۱۳۷۵، صص ۱۷-۲۰).

  روند تحولات تاریخی تا آستانۀ انقلاب ۱۹۱۷ باعث شد تا به زبان آیزایا برلین، تمایز هنر و سیاست به عمد نادیده گرفته شود و تولد روشنفکران روسیه (اینتلیجنتسیا) «چیزی را پدید آورد که مقدر بود عواقب سیاسی و اجتماعی فراوانی در پی داشته باشد» (برلین،۱۳۷۷، ص ۱۸۰). البته این دیدگاه برلینی منتظر برآمدن یک لحظۀ تاریخی مهم بود: انقلاب اکتبر ۱۹۱۷. هرچند در سال های نخست شوروشوق انقلابی مثل اغلب جاهایی که دچار این دگردیسی می شوند در عرصۀ فرهنگی روسیۀ انقلابی تغییراتی را ایجاد کرد و به تعبیر نادژدا ماندلشتام «امیدهایی زنده شد»، اما این روند دیری نپایید و با حاکمیت استالینی که گویا امر ناگزیر انقلاب است همه چیز به سرعت به قهقرا رفت. هرچند برلین در کتاب پیش گفته و به تفصیل نشان می دهد که علی رغم تمام محدودیت ها و استبداد حاکم، نگاهی به آثار تولیدشده در جامعۀ روشنفکری حاکی از تداوم حیات فرهنگی و هنری روسیه است؛ به همین دلیل او از سه دورۀ حیات روشنفکری و تولید آثار هنری و ادبی یاد کرده است: «مرحلۀ اول از (۱۹۰۰ تا ۱۹۲۸)، مرحلۀ دوم از (۱۹۲۸ تا ۱۹۳۷) و مرحلۀ سوم از ۱۹۳۷ به بعد.» (برلین،۵۱:۱۳۹۰)

  فارغ از این تقسیم بندی آنچه مشهود بود این واقعیت دردناک است که گویا در این سرزمین هنرمند و روشنفکر همواره با دغدغۀ فراگیر و پایان ناپذیرش در قبال مسائل اجتماعی و اخلاقی تعریف شده و بر این اساس یا تمجید و یا محکوم شده است. آیزایا برلین در فصلی از کتاب متفکران روس که به زندگی و افکار الکساندر هرتسن اختصاص دارد، گفت وگویی میان او و لویی بلان سوسیالیست معروف فرانسوی را نقل کرده که نشان می دهد این تعهد روشنفکر به نجات جامعه چقدر می تواند مصیبت بار باشد. این گفت وگو ظاهراً در اوایل دهۀ ۵۰ میلادی در لندن روی داده است. یک روز لویی بلان به هرتسن می گوید که زندگی روشنفکر همانا یک وظیفۀ بزرگ اجتماعی است و او باید همیشه خود را فدای جامعه کند:

  ناگهان پرسیدم: چرا؟

  لویی بلان گفت: چرا یعنی چه؟ خوب واضح است که تمام غرض و رسالت انسان چیزی جز رفاه جامعه نیست.

  هرتسن: آخر اگر همه فداکاری کنند و هیچ کس خوش نگذراند، این غرض و هدف هیچ وقت حاصل نمی شود.

  لویی بلان: تو داری با کلمات بازی می کنی رفیق!

  با خنده گفتم: آخر ما وحشی ها فکرمان مغشوش است.

  طبیعی است همین نگرش ها خود زمینه ساز انقلاب اکتبر هم بوده است، چراکه در فردای پس از رخداد انقلابی که به تعبیر تروتسکی «به آن خیانت شد»، تنها هنر و نویسنده ای مجال سخن و حق حیات یافت که به خدمت بلشویسم فرهنگی درآمد؛ لذا این امر بعد از انقلاب اکتبر یک نتیجۀ مشهود یافت، به این ترتیب که عمدۀ آثار نویسندگان و تولیدات هنری در ادبیات، فلسفه، نقاشی، نمایش، سینما و دیگر عرصه ها سویه ای به شدت سیاسی پیدا کرد. برای مثال از فردای پیروزی انقلاب کمونیستی دو جریان ادبی با جماعت روشنفکرانشان به جنگ با یکدیگر رفتند. این جدال از دهۀ ۱۹۲۰ آغاز و تا سال ۱۹۳۷ که رویکرد ارتدوکسی استالینی حاکم شد با شدت و حدت تمام تداوم یافت. بر این اساس، یک دسته را می شد شورشیانی تلقی کرد که در عرصۀ هنر انتظار داشتند انقلاب رخ داده می باید که به خشن ترین نگرش های (و ژست ها) «ضدبورژوایی» آن ها تحقق عملی ببخشد و دستۀ دیگر که همچون سیاست ورزان اهل عملی بودند که آرزو داشتند همۀ فعالیت های هنری و فکری را اینک تابع هدف های اجتماعی و اقتصادی انقلاب قرار دهند. تأسیس و فعالیت جنبش ها و مکاتب هنری و ادبی از این سال ها در این راستا قابل درک و ارزیابی بوده است. «جنبش نقاشان سیار» (پردویژنیکی در زبان روس) پره گف تأسیس شد. این انجمن نه فقط نقش مهمی در روشنگری سیاسی و آموزش هنری ایفا می کرد، بلکه پایه های رئالیسم روسی را در روسیه استحکام بخشید.

  با وجود آنکه انقلاب ۱۹۰۵ انگیزۀ مثبتی در ایجاد زمینه های متنوع هنری چون فوتوریسم، سوپرماتیسم و اکسپرسیونیسم و فرمالیسم شد، اما خط و مشی کمونیستی انقلاب ۱۹۱۷ تمام این حرکات را ناکام گذاشت. با حمایت لنین و نویسندگان تندروی پیرامون او، مسئلۀ وظیفه و تعهد روشنفکران به آرمان های انقلاب سوسیالیستی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. مبشر و الهام بخش بزرگ این فرایند به تعبیر من «ژاکوبنیسم جدید» روشنفکری تندور به نام مایاکوفسکی بود که با طرف دارانش اتحادیۀ معروف «لف» را تشکیل داد. ولادمیر مایاکوفسکی (۱۹۳۰- ۱۸۹۳) که از منظومۀ «ابر شلوارپوش» (۱۹۱۵) به استقبال جامعۀ انقلابی و علایق ضدبورژوایی رفته بود، در سال های انقلاب با شوروشوق تمام چند سناریو نوشت و در برخی فیلم ها بازی کرد. در آژانس «تلگراف روسیه» شب و روز کار می کرد و «پنجره های رُستا» را طراحی کرد: پلاکاردهایی کوبنده و تندوتیز علیه سفیدها و ضدانقلاب. مایاکوفسکی حدود ۳۰۰۰ پلاکارد و تقریباً ۶۰۰۰ «چهار پاره» هنری تهیه کرد (روله، ۱۳۹۱: ۴۰). هرچند در این رویکرد و جنبش توأم با آن بسیار چیزها مبالغه آمیز و بدلی و خام و گاه ابلهانه می نمود، اما به اعتراف امثال آیزایا برلین خیلی چیزها هم سرشار از زندگی بود و جنب وجوش در آن موج می زد. زمانۀ بدسگال هنوز آن قدر کمونیستی از نوع حکومت تا دندان مسلح و آقابالاسری نشده بود که صورت و سیرتش کاملاً خلاف وعده های داده شده روزهای نخست انقلاب شده باشد. در این حوالی بود که بهترین آثار کسانی چون مایاکوفسکی خلق شد که «روشنفکر تریبونی» محبوبی بود و حتی اگر شاعر بزرگی هم به حساب نمی آمد باز نوآور ادبی رادیکالی بود که انرژی ها و نیروهای شگرفی را در آن شرایط پرالتهاب آزاد می کرد و به همین دلیل سال ها بعد از خود تأثیر عظیمی از خود باقی گذاشت. «دورۀ پاسترناک، اخماتووا، (تا سکوتش در سال ۱۹۳۲)، سِلوینسکی، آسیف، باگریتسکی و ماندلشتام بود؛ دورۀ رمان نویسانی مانند آلکسی تولستوی (که در دهۀ ۱۹۲۰ از پاریس برگشت)، پریشوین، کاتایف، زوشچنکو، پیلینیاک، ایزاک بابل، ایلف و پتروف، دورۀ بولگاکف درام پرداز، نقادان و محققان تثبیت شده ای مانند تینیانوف، آیخنبام، توماشفسکی، اشکلوفسکی، لرنر، چوکوفسکی، ژیرمونسکی و سرانجام لئونید گروسمان. صدای نویسندگان مهاجری مانند بونین، تسوتایوا، خوداسویچ و ناباکوف خیلی ضعیف شنیده می شد.» (برلین،۵۳:۱۳۹۰)

  در واقع «هنگامی که انقلاب ۱۹۱۷ روشنفکران فرمالیست را تشویق کرد تا به بسط نوعی نظریۀ انقلابی بپردازند، هم زمان یک دیدگاه کمونیستی ارتدکس نیز شکل گرفت که ضمن تضعیف مبانی فرمالیسم و مدرنیسم در هنر، سنت واقع گرایی قرن نوزدهمی روسیه را تنها مبنای مناسب برای اصول زیبایی شناسی جامعۀ کمونیستی اعلام کرد؛ به این ترتیب، رفته رفته دولت کمونیستی کنترل امور را در دست گرفت. ذکر این حقیقت خالی از لطف نیست که بگوییم تنها دورۀ آزادی در تاریخ جدید روسیه که سانسور و محدودیت نداشت روزهای کوتاه بین فوریه تا اکتبر ۱۹۱۷ بود. در تقابل پیش آمده در دهۀ ۱۹۳۰ تحولات هنری اوایل سدۀ بیستم (کارهای پیکاسو، استراونیسکی، شوئنبرگ و اشعار تی. اس. الیوت) از سوی منتقدان هنری-ادبی شوروی، محصولات منحط مراحل پایانی جامعۀ سرمایه داری اعلام شد» (ولک،۱۳۷۵، ص ۲۵) و این تلقی به بسیاری چهره های کلاسیک غربی هم تسری یافت.

  رامان سلدن پیوستگی نویسنده و جامعۀ انقلابی را در سایۀ حکومت کمونیستی در این عبارت جالب خلاصه می کند: «ترکیب زیبایی شناسی قرن نوزدهم که ضمن واقع گرایی صورتی کاملاً ایدئولوژیک داشت و سیاست انقلابی ملهم از ۱۹۱۷ که در شکل مکتب رئالیسم سوسیالیستی مو بر تن آدمی راست می کند» (سلدون،۱۳۷۷، صص ۹۸-۹۹).

   با استقرار انقلابی در شکل «سوسیالیسم واقعاً موجود» از اواخر دهۀ ۲۰ تلاش جدی برای شکل دادن به یک شیوۀ هنری ادبی که تنها بیانگر آرمان های بلشویک ها باشد قوت گرفت. عصر مایاکوفسکی[۵] که با شوروشوق انقلابی اصطلاح «رئالیسم متعهد» را در رویکرد ایجابی به آرمان های انقلاب ۱۹۱۷ مطرح کرده بود، با خودکشی نابهنگام او در ۱۹۳۰ به سرعت سپری شد. اندک زمانی بعد (در آغاز دهۀ ۱۹۳۰) مقالۀ روزنامۀ لیتراتورنایا گازتا اصطلاح «رئالیسم انقلابی سوسیالیستی» را به کار برد. در همان سال ای.کوسیک، رئیس اتحادیۀ نویسندگان اوکراین در جلسه ای با اشاره به همین مضامین سیاسی می گوید: «اگر نویسنده ای دقیقاً واقعیت را در آثار خود منعکس کند، او اصولاً یک رئالیست و روش او نیز سوسیالیستی خواهد بود؛ اما اگر چنین هنرمندی کسی باشد که از برنامه های رژیم شوروی حمایت نماید، معنایش این حقیقت است که او نویسنده ای انقلابی است و روش او نیز کاملاً انقلابی خواهد بود. نویسنده و هنرمند مذکور اگر تلاش کند تا در مسیر ساخت یک جامعۀ سوسیالیستی مشارکت فعالی نماید، روش او سوسیالیستی نامیده می شود. به این دلیل رفقا! روشی که باید راهنمای همۀ ما روشنفکران متعهد باشد روشی است که من آن را رئالیسم انقلابی سوسیالیستی می نامم!» (۸۰- ۷۹. pp. ۱۹۹۱Cullern Bown)

  بااین همه، رئالیسم سوسیالیستی هرگز یک پدیدۀ ایستا نبود، چراکه با تغییر اوضاع و احوال مورد بازخوانی و اصلاح دائم قرار می گرفت. بنابراین چنان که به طنز تلخ گفته اند، ارائۀ تعریفی درست از رئالیسم سوسیالیستی دشوار بود؛ زیرا که خود مقام های حکومت انقلابی نیز نتوانستند یا نخواستند مفهوم و معنای دقیقی از آن ارائه کنند. در این زمینه اشاره به ماجرایی از میخائیل شولوخوف نویسنده و روشنفکر معروف خالی از لطف نیست. وقتی در سال ۱۹۵۸ از این نویسنده خواستند این عبارت را تعریف کند، اول نظر «الکساندر فادیف» را که کمی پیش از خودکشی در سال ۱۹۵۶ ابراز کرده بود نقل کرد: «اگر کسی از من بپرسد رئالیسم سوسیالیستی چیست، می گویم فقط شیطان می داند.» پس از این نقل قول شولوخوف ادامه می دهد: «اما جواب خود من این است که رئالیسم سوسیالیستی چیزی است که به زبان ساده و قابل فهم، از هنری که تنها برای دولت شوروی نوشته شود دفاع می کند» (فرهنگ،۴۷:۱۳۸۹). هرچند سعی شد در طول تمام سال ها به ویژه در دوران دیکتاتوری استالین «خوش بینی اجباری[۶]» روشنفکران به لطایف الحیل این مار هفت سر، یعنی «بلشویسم فرهنگی» حفظ شود، در دوران استالین و کوشش های آندره ژدانف و ماکسیم گورکی شاهد نهادینه شدن قوانین و اسلوب خاصی برای شکل و ماهیت نوشتن بودیم.

   برای مثال ژدانف می گفت: «رئالیسم سوسیالیستی (بلشویسم فرهنگی) روش ادبیات و هنر شوروی است. این روش از هنرمندان و روشنفکران می خواهد واقعیت را در تکامل انقلابی اش -تأکید می کنم در تکامل انقلابی اش- به صورت صادقانه و با عینیتی تاریخی تصویر کنند. صادقانه بودن و عینی بودن تاریخی تصویر هنرمندانه باید با هدف تغییر ایدئولوژیک ملهم از انقلاب و تعلیم روح سوسیالیسم به کارگران هماهنگ باشد.» (۱۳۳- ۱۳۱. pp. ۱۹۹۱Cullern Bown)

   عبارات ژدانف تعبیر دیگری از گفتۀ استالین دربارۀ اساس رئالیسم سوسیالیستی است که «زندگی آن طور که باید باشد، می بایست ترسیم شود نه آن طور که هست. ما باید در زمان حال زندگی کنیم، اما از زاویۀ آینده به آن بنگریم!» (شینتالینسکی، ۴۸۲:۱۳۷۸) پس از آن بود که استالین روشنفکران را «مهندسان روح انسان» نامید و گفت: «تولید روح مهم تر از تولید تانک است» (شینتالینسکی، پیشین:۴۸۴). در این حال، این نمایش مطابق با حقیقت به لحاظ تاریخی انضمامی باید با این وظیفه گره بخورد که انسان هایی را که کار می کنند، در جهت روح سوسیالیسم به لحاظ ایدئولوژیک تغییر شکل دهند و تربیت کنند. لازمۀ چنین چیزی آن است که اندیشۀ رمانتیک انقلابی جزئی لاینفک از آفرینش ادبی و اساساً پرنسیپ روشنفکری گردد؛ زیرا حیات حزب ما، کل حیات طبقۀ کارگر و نبرد آن عبارت است از برقراری پیوند میان سخت ترین و خشک ترین کار عملی با برتری قهرمان گرایی و دورنماهای بزرگ که در نتیجه به کسی که بار این تحول انقلابی را به دوش می کشد عنوان قهرمان مثبت داده می شود. خلاصه کردن این تعبیر بلینسکی که هنر تماشای بی واسطۀ حقیقت و یا اندیشیدن به مدد تصاویر است، به جملۀ مطابق نظر بلینسکی هنر اندیشیدن به مدد تصاویر است، نشان می دهد که چگونه تاریخ بحث مارکسیستی در باب هنر تحریف شد. (ریتر، ۱۳۷:۱۳۸۹)

  سخنان آندره ژدانف در کنفرانس نویسندگان و هنرمندان سال ۱۹۳۴ فصل الخطاب جهت گیری نظام سیاسی نسبت به ساحت هنر بود، او در همین سخنرانی به صراحت اظهار داشت: «ادبیات شوروی جهت دار است و ما به آن می بالیم، زیرا جهت ما این است که می خواهیم کارگران را و همۀ انسان ها را از یوغ بردگی کاپیتالیسم آزاد کنیم» (ژدانف، ۱۳۷۵: ۱۷۹-۱۸۶). او با اشاره به مبانی سه گانۀ رئالیسم سوسیالیستی یعنی مردم گرایی (نارود نوست) و تعهد ایدئولوژیک (کلاست نوست) و حزب گرایی (پارتی نوست) می گوید: «هنر و ادبیات مبارز در راه ایدئال های خلق ها همواره پیکار می کند؛ این است مفهوم ادبیات و هنر در نظر نمایندگان ادبیات شوروی» (ژدانف، ۸۶:۱۳۸۹). این به معنای سیاسی کلمه عبارت بود از اینکه هرآنچه آفرینش هنری و ادبی است باید توسط حزب و حکومت معین شود؛ ازاین رو مشتاقانه و از منظر حمایت از دخالت سیاست در عرصۀ هنر و ادب می نویسد: «حکومت و حزب ما با پشتیبانی ادبیات شوروی، جوانان ما را دلیر و معتمد به نفس پرورش می دهد. لنینیسم برای ادبیات ما وظیفۀ اجتماعی و اخلاقی بزرگی معین کرده است و رفیق استالین نویسندگان ما را مهندسین روح بشر نامیده است... این تعریف مسئولیت شگرف نویسندگان شوروی را در راه آموزش خلق و در راه آموزش جوانان شوروی بیان می کند و می گوید در برابر آثار بی ارزش نویسندگان نباید شکیبا بود.» (ژدانف، همان، ۸۷)

   بر این اساس ملاحظه می کنیم که چگونه حزب تکلیفی اجتماعی را مقرر می داشت که به واسطۀ آن، موضوع هنر در جهت تصمیم گیری ها و مطالبات کنگره های حزب تعیین و هرآنچه با این تصمیم گیری ها و مطالبات ناهمخوان بود، با دامنۀ وسیع سانسوری که حاکم بود از دور خارج می شد. «برای مشروعیت بخشیدن به این حزب مداری نه تنها آثار مارکس و انگلس بلکه آثار لنین را نیز تحریف می کردند؛ مثلاً چنین وانمود می شد که اعتراض انگلس نسبت به گرایشی بودن رمان سوسیالیستی صرفاً نقدی است بر محتوای معینی از گرایشی بودن.» (ریتر، پیشین:۱۳۸)

  پردۀ آخر:

  بعد نوبت رسید به تماشایی ترین پردۀ نمایش وحشت و ترور و تخریب عظیمی که برای همۀ نویسندگان و هنرمندان منتقد حکومت انقلابی به «شب تلخ سنت بارتولومی[۷]» می مانست؛ شب تیره ای که هیچ یک از آن ها فراموشش نکرده اند و امروزه هنوز با خشم زیر گوش یکدیگر از آن یاد می کنند. گویا مارینا تسوه تایوا در اشاره به برآمدن چنین شرایطی بود که سرود:

  وقت برداشتن کهرباست

  وقت عوض کردن قاموس است

  هنگام خاموش کردن فانوس است

  بر فراز در

  صداهای دردناک این شب طولانی که ناگزیر هم بود، در پایان رمان تاریخی «دکتر ژیواگو» (۱۹۵۷) عجیب طنین انداخته است. وقتی قهرمانان رمان قربانی سیستم انقلاب کمونیستی می شوند؛ استرلینکوف در حال فرار از دست «چکا» با شلیک گلوله به زندگی خود پایان می دهد، لارا در یک اردوگاه کار اجباری جان می سپارد و خود ژیواگو هم در یک تراموای مملو از جمعیت که نمادی از اقتدار حاکم است در حالی خفه می شود که با آخرین نیروی خود با پنجره ای بسته که مانع ورود هوای تازه است سخت کلنجار می رود! باری، حکومت کمونیستی که خود را همچنان ادامۀ انقلاب ۱۹۱۷ معرفی می کرد، با وجود آنکه تمام مجاری سخن و دگراندیشی را بسته بود طوری که به قول قهرمان رمان «یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ» فضایی یخ زده ای ایجاد کرده بود که فکرت انسانی یخ می زد، اما مثل تمام رژیم های بریده از توده ها، شالوده و اساس خود را لرزان می دید و هم زمان از وقوع جنگ عظیمی در غرب یا شاید هم با غرب نگران بود، اینک به تمام اجزا و عناصری که به نظرش «مشکوک» می آمدند و به تعداد خیلی زیادی از نویسندگان مستق و بسیاری از افراد بی گناه و بی خبر از همه جا یورش برد، آن هم با چنان خشونت و وسعتی که نمونه های تاریخی مشابه آن را فقط می توان در «انگیزاسیون اسپانیا» و جریان «ضد اصلاح دین» سراغ گرفت. به قول روی مدودف، در کتاب تأثیرگذار «در دادگاه تاریخ»، از این یورش بی رحمانه نه فقط روشنفکران اهل ادب و هنر، حتی اموال به گفتۀ بلشویک ها تجملی چون چرخ خیاطی، آینه و تختخواب هم جان سالم به در نبرد! (مدودف،۱۵۶:۱۳۶۰)

  شیلا فیتزپاتریک در فصلی از کتاب خواندنی «زندگی روزمره در سایۀ استالینیسم» که عنوان قابل تأمل «شب دیجور» نامیده است، به تفصیل پرده از این نمایش وحشت که امر ناگزیر بلشویسم فرهنگی بود، برداشته است.[۸] او می نویسد به تدریج از فردای انقلاب موج های ترور گریبان غیرخودی ها و بعد حتی خودی ها را گرفت. در اواخر دهۀ ۱۹۲۰ و سال های نخست دهۀ ۱۹۳۰ این گروه های مغضوب حکومت انقلابی شده شامل روستاییان ثروتمند یعنی کولاک ها، بعد تاجران جزء، سپس کشیشان و به میزان کمتری متخصصان بورژوازی بودند که قربانی شدند. از سال ۱۹۳۵ بعد از حادثۀ مشکوک قتل «کیروف»، موج خشونت انقلابی دامن اعضای طبقات صاحب امتیاز در رژیم گذشته، مخالفان سیاسی سابق در حزب کمونیست و سازمان جوانان را گرفت، سپس موجی از تصفیه های بزرگ از راه رسید که علی الخصوص نخبگان کمونیست (خودی ها) را هدف قرار می داد. طبقۀ روشنفکران و البته تمامی «مظنونان همیشگی» مانند کولاک ها و «مردم سابق» یا وابسته به رژیم قبلی، از تصفیه ها بی نصیب نماندند.

  در همین راستا افزایش مقاومت «کولاک ها» و دهقانان متوسط در برابر مأموران دولت موجب کشتار بی رحمانۀ میلیون ها نفر و تبعید هزاران نفر به مناطق سردسیر سیبری گردید. بسیاری از کشاورزان متوسط و فقیر که ترجیح می دادند همچنان صاحب مزرعه ای برای خود باشند با برچسب «پاد کولاچنیکی» یعنی «طرف دار کولاک» قلع وقمع شدند. تنها در جریان اشتراکی کردن اجباری ۱۰ میلیون نفر قربانی شدند (طلوعی، ۱۶۷:۱۳۶۹). هم زمان تصفیه ها و محاکمه های بزرگ سال های ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ چنان اوضاع ادبی و هنری را زیرورو کرد که دیگر نمی شد آن را شناخت. برخی چون شولوخوف و ایساک بابل با دست کشیدن از نوشتن مخالفت خود را ابراز کردند. بابل حتی در نخستین کنگرۀ نویسندگان شجاعانه گفت: «من ژانر جدیدی ابداع کرده ام؛ ژانر سکوت!» شمار نویسندگان و هنرمندانی که در این سال ها تبعید یا کشته شدند، به خصوص در زمان ارعاب و کشتاری که یژوف به راه انداخته بود، به حدی بود که ادبیات و اندیشۀ روس در سال ۱۹۳۹ به میدان جنگ شباهت داشت که هنوز تک وتوک عمارت های قشنگی در آن نسبتاً سالم مانده بود؛ اما غیر از این چند عمارت تا چشم کار می کرد فقط ویرانه و برهوت دیده می شد. کار به حک و اصلاح و سانسور آثار کلاسیک دوران انقلاب کمونیستی هم رسید. «چاپایف» (۱۹۲۳) اثر دمیتری فورمانف، «نابودی» (۱۹۲۷) اثر الکساندر فادیف، «سواره نظام» (۱۹۲۶) اثر ایساک بابل، «شهرها و سال ها» (۱۹۲۴) اثر کنستانتین فدین، «گورکن ها» (۱۹۲۵) اثر لئونوف، «سیمان» (۱۹۲۵) اثر گلاتکوف و حتی «دُن آرام» شولوخوف به دستور حزب کمونیست اجباراً حک و اصلاح شدند. این همه از آثار و پیامدهای دخالت سیاست برای برپایی آرمان شهر کمونیستی بود که با ایدۀ رئالیسم سوسیالیستی هماورد می طلبید. یکی از صدها قربانی «شب تلخ سنت بارتولومیِ استالین»، برونو یاسنسکی شاعر بود که در سال ۱۹۳۸ در زندان جان سپرد:

  ماجرا تمام شد

  زورق عشق در برخورد با زندگی شکست

  مدیون زندگی نماندم

  بیهوده است که بشمرم

  رنج ها دردها

  و ناکامی های هستی را

  پس بدرود

  او شعری تأثیرگذار پیرامون آثار و پیامدهای این بلشویسم فرهنگی و اقتصادی این دوران دارد که آوردن آن در پایان این مقال خالی از لطف نیست:

  باد خشک و سوزان جنگ بر جهان می وزد

  زوزۀ دورگه اش به کشورم هشدار می دهد

  اما مرا که در کفنی سنگی محبوسم

  امروز نمی توان در میان فرزندانش شمرد

  من نبض «دنی یپروگس» را می شنوم

  که از ورای شبکۀ ظریفی از فولاد می زند

  غرش واگن های «ماگنیکا» را می شنوم

  که سرود پیشرفت ذوب آهن را می خوانند

  من جارچی افکار جاودانۀ کمونیسم

  سرایندۀ شکوه عصر ما

  همچون دشمنی یا جنایتکاری در بندم

  آیا وصفی پوچ تر از این هست

  مام میهن من از تو گله ندارم

  تو دیگر به پسرانت اعتماد نداری

  ازاین روست که این کفر را باور کرده ای

  و ترانۀ مرا به یک ضربه شمشیر از هم پاشیدی

  ترانۀ من پشت پرچم بایست

  رفیق برای این گذشتۀ کوتاهی که با هم داشته ایم

  و آرمان های انقلابی بربادرفته اشک مریز

  سرنوشت ما شرم آور است

  ولی دیر یا زود

  سرزمین اجدادی ما به خطایش پی خواهد برد (مدودف، پیشین:۳۲)

  ارجاعات:

  [۱]. این دیدگاه ادوارد اکتون در فصلی از کتاب راقم این سطور [قدرت سیاسی داو ایدئولوژی]«ایدئولوژی داو قدرت»(۱۳۹۶) انتشارات امید صبا به تفصیل آمده است.

  [۲]. Narodnost

  ۳. “What is oblomove?”: اشاره ای بود به رمان آبلوموف (۱۸۵۹) نوشتۀ گنچاروف که ازجمله آثار رئالیستی روسیه به حساب می آید. آبلوموف در این زمینه، مثال و علامت کاهلی ذهنی و جسمی است (ر.ک: آبلاموف، ۱۳۶۳).

  ۴. A. Bloch

  ۵. Mayakovsky

  ۶. obligatory optimism

  [۷]. اشاره به کشتار وحشتناک پروتستان های فرانسوی یعنی «هوگونات ها» توسط مسیحیان کاتولیک در شب مقدس سن بارتولومی.

  [۸]. کتاب مذکور با این مشخصات منتشر شده است:

  شیلا فیتزپاتریک، زندگی روزمره در سایۀ استالینیسم، ترجمۀ نگین نوریان و محمدتقی قزلسفلی، تهران: امید صبا.

  *عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

  m.t.ghezel@gmail.com

  قلمیاران  مقاله
  شماره مطلب: 4660
  دفعات دیده شده: 2928 | آخرین مشاهده: 5 ساعت پیش