فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ خراسان با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد و ستاد فعالیت های داوطلبانه دانشجویان تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند: کوروش آنگونه که باید شناخت نسخه چاپی RSS
 • انجمن ایرانی تاریخ خراسان با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد و ستاد فعالیت های داوطلبانه دانشجویان تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند:
کوروش آنگونه که باید شناخت انجمن ایرانی تاریخ خراسان با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد و ستاد فعالیت های داوطلبانه دانشجویان تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند:
  کوروش آنگونه که باید شناخت

  یکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 4:01

  انجمن ایرانی تاریخ خراسان با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد و ستاد فعالیت های داوطلبانه دانشجویان تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند: کوروش آنگونه که باید شناخت "آسیب شناسی فضای مجازی" باحضور:دکتر محمدتقی ایمان پور _ دکتر پدرام جم یکشنبه ۷ آبان ۹۶. دانشگاه فردوسی_ دانشکده ادبیات._تالار رجائی : ساعت ۱۲ .

  انجمن ایرانی تاریخ خراسان با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد و ستاد فعالیت های داوطلبانه دانشجویان  تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند:
  کوروش آنگونه که باید شناخت
  "آسیب شناسی فضای مجازی"
  باحضور:دکتر محمدتقی ایمان پور _ دکتر پدرام جم
  یکشنبه ۷ آبان ۹۶. دانشگاه فردوسی_ دانشکده ادبیات._تالار رجائی : ساعت ۱۲ .  نشست ها
  شماره مطلب: 4658
  دفعات دیده شده: 496 | آخرین مشاهده: 4 روز پیش