فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
پژوهشی در اندیشه های ابن خلدون نسخه چاپی RSS
  • پژوهشی در اندیشه های ابن خلدون پژوهشی در اندیشه های ابن خلدون
    چهارشنبه 12 مهر 1396 ساعت 16:17

    نویسنده در این کتاب پس از بررسی زندگی و محیط اجتماعی ابن خلدون، در قرن نهم هجری و آثار وی، از نظرگاهی کلی به بینش فلسفی و روش وی در مواجهه با واقعیت های عینی و رأی او در علوم اجتماعی و نیز دستاوردهای وی در عرصة فلسفه می پردازد.


    پژوهشی در اندیشه های ابن خلدون

    محمدعلی شیخ

    ناشر: علمی و فرهنگی

    تعداد صفحه: ۲۴۸ صفحه

    قیمت: ۱۳ هزار تومان

    نویسنده در این کتاب پس از بررسی زندگی و محیط اجتماعی اندیشمند بزرگ اسلامی، ابن خلدون، در قرن نهم هجری و آثار وی، از نظرگاهی کلی به بینش فلسفی و روش وی در مواجهه با واقعیت های عینی و رأی او در علوم اجتماعی و نیز دستاوردهای وی در عرصة فلسفه می پردازد. سپس با تفصیل بیشتر آرای وی در باب زمینة طبیعی زندگی اجتماعی و چگونگی جامعه یا دولت و عصبیت یا روح گروهی و آموزش و پرورش و مختصات جامعة ابتدایی و تمدن و روان شناسی اجتماعی را بررسی می کند. فصلی نیز به مباحث جبر، تاریخ و تکون دولت و مراحل مسیر دولت و تکرار تاریخ نیز اختصاص داده شده است.    خبر
    شماره مطلب: 4612
    دفعات دیده شده: 352 | آخرین مشاهده: 5 روز پیش