فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس (تاریخ آموزش و آموزش تاریخ در کرمان) نسخه چاپی RSS
 • چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس
(تاریخ آموزش و آموزش تاریخ در کرمان) چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس
  (تاریخ آموزش و آموزش تاریخ در کرمان)

  شنبه 25 شهریور 1396 ساعت 12:31

  محورهای و شیوه نامه چهارمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس الف) تاریخ آموزش در ایران 1- آشنایی با پیشینه و جایگاه آموزش در ایران 2- بررسی مدارس نوین آموزشی 3- تحلیل نقش آموزش و پرورش در نوسازی 4- نقش میسیونرها در آموزش و پرورش و مدارس میسیونری ب) آموزش تاریخ در مدارس 1- راهکارهای ارتقای لذت یادگیری در فرایند تدریس تاریخ و رویکردهای نوین در این حوزه 2- بررسی عوامل موثر بر افزایش خلاقیت در فرایند تدریس تاریخ و نوآوری در دانش آموزان 3- تحلیل محتوای کتاب های درسی تاریخ در مدارس 4- بازخوانی تجربیات معلمان تاریخ در آموزش موثر تاریخ در مدارس زمان برگزاری همایش: 5 بهمن ماه 1396


  محورهای همایش:

  الف) تاریخ آموزش در ایران
  1- آشنایی با پیشینه و جایگاه آموزش در ایران
  2- بررسی مدارس نوین آموزشی
  3- تحلیل نقش آموزش و پرورش در نوسازی
  4- نقش میسیونرها در آموزش و پرورش و مدارس میسیونری

  ب) آموزش تاریخ در مدارس
  1- راهکارهای ارتقای لذت یادگیری در فرایند تدریس تاریخ و رویکردهای نوین در این حوزه
  2- بررسی عوامل موثر بر افزایش خلاقیت در فرایند تدریس تاریخ و نوآوری در دانش آموزان
  3- تحلیل محتوای کتاب های درسی تاریخ در مدارس
  4- بازخوانی تجربیات معلمان تاریخ در آموزش موثر تاریخ در مدارس


  ج) معلم و آموزش تاریخ
  1- بررسی نقش تحقیق و پژوهش معلمان در آموزش تاریخ در مدارس
  2- تجربه معلمان تاریخ در فرایند تدریس تاریخ و ایجاد نوآوری در آموزش تاریخ
  3- تجربیات معلمان تاریخ در ایجاد روحیه ی تحقیق و پژوهش در تاریخ نزد دانش آموزان

  محور ویژه:
  د) تاریخ محلی کرمان و پیوند آن با آموزش تاریخ
  1- چگونگی بهره گیری از تاریخ محلی در آموزش تاریخ در مدارس
  2- چگونگی بهره گیری از یادمان های تاریخی و میراثی استان کرمان در آموزش تاریخ در مدارس
  3- نقش اسناد و منابع آرشیوی در آموزش تاریخ و بررسی راهکارهایی جهت آشنایی معلمان تاریخ کرمان با اسناد و منابع آرشیوی
  زمان برگزاری همایش: 5 بهمن ماه 1396
  آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات: 20 مهرماه 1396
  آخرین مهلت دریافت اصل مقالات: اول آذرماه 1396
  نشانی پست الکترونیکی همایش؛ آدرسی که مقالات به آن فرستاده می شود:
  hamayeshuk@gmail.com

  شیوه نامۀ نگارش مقالات همایش آموزش تاریخ در مدارس

  نگارش مقالات در حوزۀ آموزش تاریخ در مدارس و تدوین و نشر مجموعه مقالات که به تبع برگزاری همایش انجام خواهد گرفت، به دلایلی، از اهمّیت فراوان برخوردار و حائز ویژگی های منحصر به فرد است؛ یکی اینکه این مقالات عمدتاً مبتنی بر نگاه نقادانه حاصل از سال ها تجاربهمکاران آموزش و پرورش نگاشته می شود. دوم اینکه این آسیب شناسی بر اسناد به خصوص متن کتب درسی تاریخ مدارس استوار خواهد بود. بالاخره اینکه با توجّه به مسبوق به سابقه نبودن اغلب محورهای فراخوان مقالات، به طور مسلّم این نگاشته ها به عنوان منبع مادر، مورد توجّه و استفادۀ پژوهشگرانِ تاریخ معاصر، مطالعات حوزه آموزش و پرورش، علوم اجتماعی و سایر حوزه های مربوط خواهد بود؛ با این مقدّمه، بر همۀ نویسندگان ارجمند مقالات، فرض است که در نگارش پژوهش های خود معیارهای نگارش یک مقالۀ علمی را بیش از پیش در نظر داشته باشند.کما اینکه چکیده  و مقالات دریافتی توسط کمیته علمی همایش بررسی و بعد از پذیرش، آن دسته از مقالاتی که حائز رتبه علمی- پژوهشی باشند، در مجلات انجمن ایرانی تاریخ و سایر مقالات پذیرفته شده در مجموعه مقالات همایش « آموزش تاریخ در مدارس» منتشر خواهد شد.

  ضمن سپاس از نویسندگان محترم مقالات همایش، خواهشمندیم در تنظیم مقالات، موارد ذیل را مورد توجّه قرار دهند:

   

  ویژگی های مقالات مورد پذیرش

  ـ نوشته هایی جهت بررسی و چاپ پذیرفته می شوند که علمی و مستند به اسناد معتبر و نویافته باشند.

  ـ نویسندگان محترم از ارائۀ مطالب بدون مستندات و یا تحلیل های لازم و نیز مطالب استحسانی بپرهیزند؛ ضمن اینکه مستندات نباید گزینشی و تحلیل ها و زبان پژوهش نیز نباید به شوائب غیرعلمیِ سیاسی، تعصّبات و اختلافات قومی، اغراض شخصی و ... آلوده باشد.

  ـ نوشته هایی که برپایۀ اسناد آموزش و پرورشو مستند به کتب درسی تاریخ هستند، در اولویّت قرار خواهند گرفت. 

  ـ مطالب ارسالی نباید پیش تر در همایش دیگری ارائه و نیز در نشریۀ دیگری چاپ شده باشد و همچنین نباید هم زمان برای همایش ها و یا نشریات دیگر نیز ارسال گردد.

   ضوابط تهیۀ مقاله

  خواهشمند است نوشته ها بر اساس شیوه نامۀ زیر تنظیم و ارسال گردد:

  ـ مقالات به ترتیب، شامل بخش های چکیده، واژگان کلیدی، مقدّمه، متن و نتیجه و کتابنامه باشد؛ مقدّمه خود شامل معرّفی اجمالی موضوع، پیشینۀ تحقیق و شیوۀ پژوهش خواهد بود. ضمناً در ارائۀ پیشینۀ تحقیق و شیوۀ پژوهش، نیاز به ذکر عناوینِ «پیشینۀ تحقیق» و «شیوۀ پژوهش» نیست.

  ـ عنوان بندی مطالب با دقّت و با رعایت ساختار و توالی منطقی ارائه گردد؛ زیرعنوان ها با یک سایز کوچک تر و یا با شماره گذاری مشخّص شوند.

  ـ نویسندگان ارجمند از ایراد مطالب نامرتبط، خصوصاً مقدّماتی که موجب اطناب بی وجه و دور از موضوع اصلی پژوهش است، اجتناب ورزند و بنای نگارش را بر اختصار بگذارند.

  ـ نتیجه گیری مبتنی بر پاسخ به پرسش های اصلی و متناسب با فرضیۀ پژوهش ارائه گردد.

  ـ متن نوشته حداکثر در 6000 کلمه (15 صفحۀ معمول) نگارش یابد.

  ـ تصاویر اسناد و عکس ها (رنگی یا سیاه و سفید) با وضوح 300dpi و با فرمت TIF  و جدای از متن مقاله ارسال گردد.

  ـ اسناد ارائه شده در صورتی چاپ خواهد شد که در متن به آن استناد شده باشد و یا لزوم ارائۀ آن به هردلیل دیگر، بدیهی و منطقی به نظر برسد؛ ضمن اینکه در صورت استناد مستقیم به متن سند، استنساخ سند مورد نظر و ارائۀ آن الزامی است.

  ـ مطالب در محیط واژه پرداز word 2010  و با قلم B Lotus  تنظیم گردد.( متن مقاله با فونت 13، پاورقی با فونت 11 تایپ شود.)

  ـ شیوۀ نگارش بر اساس دستورخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی است؛ ضمن اینکه از افراط در جدانویسی خصوصاً واج میانجی «ی» در کسرۀ اضافه (به طور مثال: نامه ی) پرهیز شود و به شکل مرسوم (به طور مثال: نامۀ) نگارش یابد.

  ـ رعایت نیم فاصله با دستور ذیل، الزامی است: (Ctrl+Shift+2)

  ـ چکیده حداکثر 150 کلمه و واژگان کلیدی حداکثر 5 واژه باشد؛ متن چکیده شامل بیان مساله اصلی مورد نظر در عنوان مقاله(4 الی 6 سطر)، روش پژوهش(1 الی 2 سطر) و دستاورد مقاله(2 الی 3 سطر) می باشد. هر یک از این سه مطلب در سه پارگراف جداگانه و با همان عنوان مربوطه( مثلا: دستاورد مقاله حاکی است...) می آید. براین اساس در چکیده از هر گونه حواشی و بیان مطالب جانبی خودداری شود.

  -درصورتی که چکیدۀ مقاله در مجموعه چکیده های مقالات، چاپ و منتشر شده باشد، عیناً به ابتدای آخرین نسخۀ اصلاح و ویرایش شدۀ مقاله انتقال یابد.

  -از ارسال مقاله همزمان با چکیده خودداری شود. چکیده ها در کارگروه علمی همایش بررسی و بعد از تایید، از نویسنده محترم درخواست نگارش مقاله خواهد شد.

   در تنظیم پاورقی ها از روش های غیرمعمول مانندtext box  وامثال آن پرهیز شود.

  ـ حتی الامکان حروفچینی مقاله توسط حروفچین ماهر و باتجربه انجام شود. در صورتی که مقالۀ ارائه شده به لحاظ فنّی، بیش از حدّ معمول، مغشوش باشد، از دایرۀ چاپ و انتشار خارج خواهد شد.

  ـ در صفحۀ نخست، مشخصات کامل پدیدآورنده شاملِ نام و نام خانوادگی، مدرک تحصیلی، شهر و منطقه و محل(نام مدرسه یا موسسه آموزشی) و مقطع تدریس، مرتبۀ علمی، وابستگی سازمانی، نشانی کامل پستی، شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی درج شود.

   ـ ارجاعات صرفاً به صورت پانوشت و به شیوۀ ذیل می باشد:

   اسناد: نام سازمانِ دارندة سند، شمارة بازیابی.(البته در صورت لزوم می تواند مطابق الگوی ارجاع دهی آرشیو سند در سازمان اسنادی مربوطه نیز تنظیم شود. به عنوان مثال، ذکر شماره کارتن و غیره)

  کتاب:ارجاع برای اولین نوبت: نام خانوادگی و نام، عنوان کتاب(ایرانیک)، نام مترجم، جلد (محل نشر: نام ناشر، تاریخ انتشار، نوبت چاپ)؛ شمارة صفحه. 

  -ارجاع بدون فاصله: همان، ص.

  ارجاع با فاصله: عنوان کتاب[به شکل ایرانیک]، ج، ص.

  تذکرات:

  - به جز محل نشر که پس از آن علامت دو نقطه(:) گذاشته می شود، بقیه موارد با ویرگول جدا می شوند.

  -شماره صفحات از چپ به راست به ترتیب از کم به زیاد آورده شود. به طور مثال: صص 23-22

  -در مواردی که تعداد صفحات بیش از یک مورد است، به ترتیب آورده شود. صص 11،13،17،35- 9

  -در صورت ارجاع به منبعی با دو نویسنده، حتما هر  دو قید شود. اما به منبعی با بیش از دو نویسنده، به صورت: نویسنده اول و دیگران(در فهرست منابع پایان  مقاله، تمام نویسندگان به ترتیب آورده می شود.)

  - اثر بدون نویسنده: نام کسی که آن را چاپ کرده، یا سرویراستار، به جای مولف آورده می شود و پس از آن در پرانتز نوشته می شود(به کوشش).

  مقالات: نام خانوادگی و نام، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام نشریه،سال، شماره، تاریخ انتشار؛ شمارة صفحه.(ارجاع بدون فاصله، همان، ص. ارجاع با فاصله، «عنوان مقاله»، ص.

  تذکر: ارجاع به مقاله در مجموع مقالات: نام و نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، «عنوان مقاله داخل گیومه»، در: نام  مجموعه مقالات، نام سرویراستار، محل نشر، ناشر، ص.

  -ارجاع به مقاله در روزنامه: نام و نام خانوادگی، «عنوان مقاله»، عنوان روزنامه، ش(در صورت ارجاع به ضمیمه همین شماره روزنامه، ذکر کلمه ضمیمه و شماره آن نیز الزامی  است)، (روز ماه سال)، ص.(تذکر: اگر نام و نام خانوادگی نویسنده در روزنامه نیامده بود، ذکر سایر مشخصات کفایت می کند.)

  -ارجاع به پایان نامه: نام و نام خانوادگی نویسنده، «عنوان پایان نامه»، به راهنمایی، مقطع، عنوان دانشکده، عنوان دانشگاه، سال، ص

  -ماخذ اینترنتی: نام نویسنده، عنوان سایت، سپس مسیر اینترنتی به طور کامل درج شود.

  -مآخذ لاتین: به سبک و سیاقی که نشانی فارسی و عربی مستند سازی می شود، از چپ به راست حروف چینی می شوند.

  ـ ارائۀ کتابنامه در انتهای مقاله، الزامی است. به این ترتیب که ابتدا نام خانوادگی، سپس نام نویسنده و در ادامه تمام مشخصات اثر به طور کامل ذکر خواهد شد. با این تفاوت که شماره ص حذف می شود. اما در مقالات، شروع و پایان صفحه مقاله ذکر می شود.

  ملاحظات

  ـ مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدۀ نویسنده است.

  ـ کمیتۀ علمی همایش، پس از انجام بررسی های لازم و تحلیل نظر داوران محترم، در خصوص پذیرش یا ردّ چکیده و مقالات، اعلام نظر خواهد کرد.

  ـ ویراستار در اصلاح، ویرایش و یکسان سازی مقالات، آزاد است.       همایش ها
  شماره مطلب: 4571
  دفعات دیده شده: 913 | آخرین مشاهده: 3 ساعت پیش