فراخوانی ...
انجمن ایرانی تاریخ
چگونه کیرکگور بخوانیم؟ چاپ RSS
 • چگونه کیرکگور بخوانیم؟ چگونه کیرکگور بخوانیم؟
  یکشنبه 5 شهریور 1396 ساعت 12:18

  کیکگور گزیده های آمده در کتاب شامل قرائت کیرکگور از داستان ابراهیم و اسحاق، این نظریه ی انقلابی که حقیقت هر آینه فاعلیت (درون ذاتی) است و نیز تحلیل سنت شکن او از زندگی بورژوایی مدرن می شود.

  انجمن ایرانی تاریخ به نقل از فرهنگ امروز گزارش می دهد؛ سورن کیرگور از بنیان گذاران تفکر عصر جدید است، مردی که باریک بینی های بی همتایش درباره ی زندگی در اروپای مدرنْ انگار همین دیروز به رشته ی تحریر درآمده اند، کسی که نوشته هایش در طول یک سده نویدبخش و زمینه ساز پیشرفت های بنیادی در روان کاوی، فلسفه، الاهیات و نقد فرهنگ توده ای بوده است. جان دی. کاپوتو شرحی جامع از افکار کیرکگور به دست می دهد و او را متفکری معرفی می کند که اندیشه هایش فوق العاده با زمانه ی مابعدِمدرنِ ما مرتبط اند، او انقلابی به راه انداخت که نام هایی چون مارتین هایدگر و ژاک دریدا وارثانش به شمار می آیند. تلقی او از حقیقت به منزله ی «کرداری» که خویشتنِ فاعلِ خود را زیروزبر می کند و تفسیر گیرای او از «فرد بیگانه» چنان است که گویی هنگام نوشته شدنْ حال و روز ما را وصف می کرده است.

  گزیده های آمده در کتاب شامل قرائت کیرکگور از داستان ابراهیم و اسحاق، این نظریه ی انقلابی که حقیقت هر آینه فاعلیت (درون ذاتی) است و نیز تحلیل سنت شکن او از زندگی بورژوایی مدرن می شود.

  نویسنده: جان دی کاپوتو

  مترجم: صالح نجفی

  ناشر: نی

  تعداد صفحه: ۱۷۱صفحه

  قیمت: ۱۴هزار تومان   خبر
  شماره مطلب: 4528
  دفعات دیده شده: 249 | آخرین مشاهده: 25 دقیقه پیش