فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
مجله ممالک محروسه منتشر شد نسخه چاپی RSS
 • مجله ممالک محروسه منتشر شد مجله ممالک محروسه منتشر شد
  یکشنبه 8 آذر 1394 ساعت 11:33

  ممالکِ محروسه، آماده ی دریافتِ نوشتارهایِ(تألیف, بازْنشرِ[اسنادِ منتشرْنشده] و تصحیحِ [نسخه های خطّی] و ترجمه) پژوهشیِ پژوهشْ گرانِ قاجاریه شناس است.  ممالکِ محروسه، ویژه ی پژوهش های تاریخِ قاجار است و از چاپِ نوشتارهایی که دیگرْ دوران های تاریخِ ایران را دربرداشته باشد، خودداری می کند. دو استثناء وجود دارد؛ یکی، پیشینه و سرنوشتِ ایل قاجار است که می تواند دورانِ پیشاقاجار و پساقاجار را پوشش دهد؛ و، دوم، مواردی است که درباره ی یکی از موضوعاتِ پژوهشی، میانِ قاجاران و دیگر کشورها، مقایسه صورت می پذیرد. نوشتارهایِ مقایسه ایِ ایرانْ محورانه، که به تاریخِ ایران مرتبط می شود، می بایستْ مقایسه هایِ درونْ قاجاری باشند و نه مقایسه ی قاجاران با دیگرْ دوران های حکومتْ گری در ایران. منظور از دورانِ قاجار، آغاز سلطنت آقامحمّدخان قاجار تا سوم آبان1304خورشیدی است.  ممالکِ محروسه، نوشتارهای پژوهشیِ (تألیف و بازْنشر[اسنادِ منتشرْنشده] و تصحیح [نسخه های خطّی] و پارسی گردانی) پژوهشْ گران را، پس از داوری هایِ بیْ طرفانه، منتشر می کند: تاریخْ نگاریِ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، علم، زنان، دینی و مذهبی، اداری و دیوانْ سالاری، نهادهای مدنی و سیاسی و حقوقی، رخْ دادهای سیاسی، روابط خارجی و دیپلماسی، اقتصاد سیاسی، اندیشه ی سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و تاریخی، محلّی، ادبیات، هنر و معماری و موسیقی، حقوق و قانون، مطبوعات و نشریات، نظامی، حکومت های محلّیِ ایالات و ولایات، شرحِ حالْ نویسی و نخبگان و رجال قاجار، ایل و خاندانِ قاجار، القاب و عناوین و مناصب و مراتب، مرزها و جغرافیای سیاسی، مکاتبات سلطنتی، فرمان ها، اسنادِ معاهدات و قراردادها، انواع نوشتار های اداری و دیوانی، گزارش های اقتصادی، شجرهْ نامه های قاجاری، منشوراتِ فرهنگی، اوراق و اسنادِ نظامی، اسنادِ قضایی، گزارش ها و اسناد و مکتوباتِ مالی، مکاتبات خصوصی و خانوادگی، مردمْ شناسی، آداب و رسوم و فرهنگِ عامّه، پژوهش های زبانْ شناختی و زبانْ شناسیِ تاریخی.  ممالکِ محروسه، نشریه ای است آزاد و بدون وابستگی هایِ معمول و مصطلح؛ به هیچ گروه و دسته و حزب و جناح سیاسی و عقیدتی، وابستگی و گرایش ندارد و از هیچ گروه و اندیشه ی ویژه ای پیروی نمی کند.  ممالکِ محروسه، نوشتارهایی را دانشْ ورزانه و چاپْ شدنی می داند که اصیل، پژوهشی، مستدلّ و اندیشه انگیز باشند و دانش و آگاهی خوانندگان را اعتلاء بخشند. چاپِ نوشتارها در ممالکِ محروسه، نشانْ گرِ پذیرشِ دیدگاه های پدیدآورندگان نیست. مسؤولیت مقاله ی منتشرشده، از منظرِ محتوای علمی و نظرات مطرح شده در متن آن، به عهده ی نویسنده است.  سردبیرِ ممالکِ محروسه، به نوشتارهایی اجازه ی چاپ می دهد که توسطِ هیأت تحریریه و داورانِ گزینشْ شده، بررسی شده باشد. فرآیندِ داوریِ نوشتارهای ارسالی، زیرِ نظرِ سردبیر و پنهان است.

  نوشتار و جُستارِ ارسالی، می بایست برگرفته از پژوهش در حیطه های موضوعیِ ممالکِ محروسه باشد. نوشتارِ ارسالی، نبایستی پیش از این در نشریه های داخلی و خارجی و یا مجموعه مقالات همایش ها، منتشر شده باشد. نیز، نبایست در انتظارِ چاپْ در نشریه ای دیگر باشد. مقاله ی ارسالی، نبایستْ همْ زمان برای انتشار به مجله ای دیگر فرستاده شود. متن های برگرفته از نسخه های خطّی و اسناد, نباید پیش از این، به صورتِ مستقلّ یا در بخش هایی از کتاب و نشریه و مجموعه مقالاتِ دیگر، چاپ شده باشد. بازْچاپِ انتقادیِ و تصحیحِ دوباره ی نسخه های خطّی و اسناد, به شرطِ نوبودن, به تشخیصِ سردبیر و داورانِ ممالکِ محروسه، آزاد است. نیز، بایستی متن های برگرفته از نسخه های خطّی و اسناد، چنان که مرسوم است به شیوه ی رسم الخطِّ(دبیره) امروزی بازنویسی شوند و در دیباچه ی نوشتار، درباره ی شیوه ی نوشتاری و دبیره ی متنِ اصلی، توضیح داده شود.  نوشتارهای فرستادهْ شده برای ممالکِ محروسه، پس از پذیرش، یکْ سانْ سازی، ویراسته و پیراسته می شوند. اگر، ویرایشِ نوشتارْ به تغییر بنیادینِ مقاله بینجامد، چاپ آن، با آگاهیِ صاحبِ نوشتار خواهد بود. مقاله های فرستادهْ شده، بازگردانده نمی شوند. تکثیر و بازْچاپِ نوشتارهای ممالکِ محروسه، ممنوع است؛ مگر، با اجازه ی کتبیِ سردبیر. نقلِ قول و استناد به بخش هایی از نوشتارِ منتشرشده در ممالکِ محروسه، به شرطِ وفاداریِ کامل به محتوا و مضمونِ مقاله ، با ذکر کامل و دقیقِ نشانیِ نوشتار، مجاز است.  E-mail

   khalilim@um.ac.ir

  mamalekemahrouseh@gmail.com

  mohsenkhalili1346@yahoo.com
  نشریات
  شماره مطلب: 3361
  دفعات دیده شده: 3285 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش


docx   1 | حجم فایل: 17.05 KB
docx   راهنمای نگارش مقالات | حجم فایل: 20.17 KB