فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ نسخه چاپی RSS
 • هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ
  دوشنبه 11 بهمن 1389 ساعت 17:45

  اعضای هیئت مدیره دوره اول انجمن ایرانی تاریخ به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشد:

  اعضای اصلی:
  آقای دکتر صادق آئینه وند
  آقای دکتر محسن بهشتی سرشت
  آقای دکتر هوشنگ جباری
  آقای دکتر الهیار خلعتبری
  آقای دکتر داریوش رحمانیان کوشککی
  آقای دکتر مهدی فرهانی منفرد
  آقای دکتر علیمحمد ولوی

  اعضای علی البدل:
  خانم دکتر سیمین فصیحی
  خانم دکتر نزهت احمدی

  بازرس اصلی:
  آقای دکتر شهرام یوسفی فر

  بازرس علی البدل:
  آقای دکتر اسماعیل حسن زاده

  در این دوره آقای دکتر صادق آئینه وند، رییس؛ آقای دکتر علیمحمد ولوی، نائب رییس و آقای دکتر محسن  بهشتی سرشت به عنوان خزانه دار انجمن تعیین شدند.


  اعضای هیئت مدیره دوره دوم انجمن ایرانی تاریخ به ترتیب حروف الفبا

  اعضای اصلی:

  آقای دکتر هوشنگ جباری
  آقای دکتر حسن حضرتی
  آقای دکتر سید احمدرضا خضری
  آقای دکتر الهیار خلعتبری
  خانم دکتر سیمین فصیحی
  آقای دکتر علیمحمد ولوی
  آقای دکتر شهرام یوسفی فر

  اعضای علی البدل:

  خانم دکتر نزهت احمدی
  آقای دکتر علیرضا ملائی توانی

   بازرس اصلی:
  خانم دکتر شهلا بختیاری

  بازرس علی البدل:
  آقای دکتر جمشید نوروزی


  در این دوره آقای دکتر علمحمد ولوی، به عنوان رییس؛ آقای دکتر شهرام یوسفی فر، به عنوان نائب رییس و آقای دکتر سید احمدرضا خضری، به عنوان خزانه دار تعیین شدند.


  اعضای هیئت مدیره دوره سوم انجمن ایرانی تاریخ به ترتیب حروف الفبا:

  اعضای اصلی:

  دکتر محمدتقی امامی خوئی
  دکتر اسماعیل حسن زاده
  دکتر احمدرضا خضری
  دکتر داریوش رحمانیان
  دکتر غلامرضا ظریفیان
  دکتر سیمین فصیحی
  دکتر عبدالله ناصری طاهری


  اعضای علی البدل:

  دکتر شهرام یوسفی فر
  دکتر حسین مفتخری

  بازرس اصلی:
  دکتر نیره دلیر

  بازرس علی البدل:

  دکتر مجید حاجی بابایی

                                                                                                                                               
  در این دوره آقای دکتر داریوش رحمانیان، به عنوان رییس؛ خانم دکتر سیمین فصیحی به عنوان نائب رییس و آقای دکتر غلامرضا ظریفیان، به عنوان خزانه دار تعیین شدند.

  آقای دکتر داریوش رحمانیان در آذرماه 93 استعفایشان توسط هیئت مدیره پذیرفته شد. در همان جلسه با رای گیری اعضای هیئت مدیره آقای دکتر شهرام یوسفی فر به عنوان رئیس هیئت مدیره دوره سوم  انتخاب شدند.
  اعضای هیئت مدیره دوره چهارم انجمن ایرانی تاریخ به ترتیب حروف الفبا:

  اعضای اصلی:

  دکتر صفورا برومند
  دکتر عباس برومند اعلم
  دکتر مجید حاجی بابایی
  دکتر نیره دلیر
  دکتر زهیر صیامیان گرجی
  دکتر طوبی فاضلی پور
  دکتر شهرام یوسفی فر


  اعضای علی البدل:

  دکتر هوشنگ خسروبیگی
  دکتر ذکراله محمدی

  بازرس اصلی:
  آقای احمد ابوحمزه

  بازرس علی البدل:

  خانم منصوره صالحی رفسنجانی پور

  در این دوره آقای دکتر شهرام یوسفی فر، به عنوان رییس؛ آقای دکتر زهیر صیامیان گرجی به عنوان نائب رییس و سرکار خانم صفورا برومند، به عنوان خزانه دار تعیین شدند.
  صفحات داخلی
  شماره مطلب: 29
  دفعات دیده شده: 18803 | آخرین مشاهده: 5 ساعت پیش