فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
هیات موسسان نسخه چاپی RSS
 • هیات موسسان
  دوشنبه 11 بهمن 1389 ساعت 17:44

  اعضای هیات موسسان انجمن ایرانی تاریخ به ترتیب حروف الفبا به این شرح می باشد:دکتر جمشید آزادگان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهراندکتر صادق آئینه وند عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهراندکتر احمد بادکوبه هزاوه عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهراندکتر محسن بهشتی سرشت عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دکتر هوشنگ جباری عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهوازدکتر سید احمد رضا خضری عضو هیات علمی دانشگاه دکتر اللهیار خلعتبری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتیدکتر محمد حسن راز نهان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهراندکتر رضا شعبانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهراندکتر محمد امیر شیخ نوری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)دکتر مهدی فرهانی منفرد عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)دکتر محسن کجباف عضو هیات علمی دانشگاه اصفهاندکتر مریم معزی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهددکتر حسین مفتخری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهراندکتر  مرتضی نورایی عضو هی

  اعضای هیات موسسان انجمن ایرانی تاریخ به ترتیب حروف الفبا به این شرح می باشد:


  دکتر جمشید آزادگان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

  دکتر صادق آئینه وند عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

  دکتر احمد بادکوبه هزاوه عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

  دکتر محسن بهشتی سرشت عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

  دکتر هوشنگ جباری عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

  دکتر سید احمد رضا خضری عضو هیات علمی دانشگاه

  دکتر اللهیار خلعتبری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

  دکتر محمد حسن راز نهان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

  دکتر رضا شعبانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

  دکتر محمد امیر شیخ نوری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

  دکتر مهدی فرهانی منفرد عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

  دکتر محسن کجباف عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

  دکتر مریم معزی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر حسین مفتخری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

  دکتر  مرتضی نورایی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

  دکتر علیمحمد ولوی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  صفحات داخلی
  شماره مطلب: 28
  دفعات دیده شده: 16191 | آخرین مشاهده: 4 ساعت پیش