فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
اساسنامه نسخه چاپی RSS
 • اساسنامه
  دوشنبه 11 بهمن 1389 ساعت 17:44

  اساسنامه انجمن ایرانی تاریخ: فصل اول کلیات: ماده 1 : به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی رشته تاریخ و توسعه کیفی نیرو های متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های تاریخ اسلام ،ایران،تمدن و  فرهنگ، انجمن ایرانی تاریخ که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود تشکیل می گردد

   

  باسمه تعالی

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – معاونت پژوهشی

  دفتر انجمن های علمی ایران

   

  اساسنامه انجمن ایرانی تاریخ

   

  فصل اول کلیات و اهداف:

  ماده 1: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی رشته تاریخ و توسعه کیفی نیرو های متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های تاریخ اسلام، ایران، تمدن و فرهنگ، انجمن ایرانی تاریخ که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود تشکیل می گردد.

  ماده 2: انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت، دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

  ماده 3: مرکز انجمن شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمسیون انجمن های علمی می توانند در هر نقطه از کشور تشکیل شود.

  تبصره: هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند. به شرط آن که موضوع در روزنامه رسمی کثیر الانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

  ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

  فصل دوم: وظایف و فعالیت ها:

  ماده 5 : به منظور نیل به هدف های مذکور در ماده 1 این اساسنامه ، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد.

  1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم تاریخ سر و کار دارند.

  2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه های علمی موضوع فعالیت انجمن.

  3-5-  ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

  4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

  5-5- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

  6-5- انتشار کتب و نشریات علمی.

   

  فصل سوم: انواع و شرایط عضویت:

  ماده 6: شرایط عضویت در انجمن به شرح زیر می باشد:

  1-6- عضویت پیوسته: موسسان و کلیه افرادی حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ ایران، اسلام و فرهنگ و تمدن و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته درآیند.

  2-6- عضویت وابسته: اشخاصی که حداقل دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

  3-6- عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویانی که در رشته های تاریخ، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی به تحصیل اشتغال دارند.

  4-6- عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های تاریخی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند.

  5-6- اعضای موسساتی(حقوقی): سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند و می توانند به عضویت انجمن درآیند.

  تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6- می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن در آیند.

  تبصره 2: اعضای موسساتی، به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

  ماده 7 : هر یک از اعضا، سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

  تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

  تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

  ماده 8 : عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

  1-8- استعفای کتبی

  2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

  تبصره: تایید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.


  فصل چهارم: ارکان انجمن:

  ماده 9 : ارکان اصلی عبارتند از الف: مجمع عمومی ب: هیئت مدیره ج: بازرس

  الف: مجمع عمومی

  ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

  1-10- مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثر آرا معتبر است.

  2-10- مجمع عمومی فوق العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

  3-10- در صورتی که در دعوت نخست، جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آرا می تواند به صورت مکاتبه ای بر اساس آیین نامه ای که توسط هیئت مدیره تدوین می شود، انجام شود.

  تبصره1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

  تبصره2: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر این که هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

  تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

  تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آرا معتبر است.

   ماده 11 : وظایف مجامع عمومی

  الف: مجمع عمومی عادی

  - انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)

  - تصویب خط مشی انجمن

  - بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

  - تعیین میزان حق عضویت

  - عزل هیئت مدیره و بازرس(بازرسان )

  - بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

   

  ب: مجمع عمومی فوق العاده

   

  - تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

  - تصویب انحلال انجمن

  تبصره1: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

  تبصره 2: اعضای هیئت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی در مجمع انتخاب می شوند.

  تبصره 3: اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندید کرده اند.

  پ: هیئت مدیره

  ماده 12: هیئت مدیره انجمن، مرکب از 7 عضو و 2 عضو علی البدل است که هر 3 سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

  1-12- هیچ یک از اعضا نمی تواند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

  تبصره: در هر دوره دو عضو هیئت مدیره که در دو دوره متوالی فعالیت نموده باشند با کسب  سه چهارم آراء اعضای حاضر در مجمع  در دور سوم نیز انتخاب خواهند شد.


  2-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

  3-12- هیئت مدیره حداکثر تا 20 روز بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

  4-12- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار همراه با مُهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره معتبر است.

  5-12- هیئت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

  6-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا موافق معتبر است.

  7-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورت جلسات هیئت مدیره نگهداری می شود.

  8-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غائب خواهد بود.

  9-12- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت  باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

  10-12- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات بدون داشتن حق رأی مجاز است.

   

   ماده 13: هیئت مدیرۀ نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف آن به شرح زیر است:

  1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

  2-13- تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

  2-13- هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می دهد.

  4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.

  5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

  6-13- اقامه دعوی و پاسخ گویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

  7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

  8-13- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

   9-13- جلب هدایا و کمک های مالی

  10-13- اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی

  11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

  12-13- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

  13-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتحاب هیئت مدیره جدید اقدم و بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

  تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

  ج- بازرس (بازرسان)

  ماده 14: مجمع عمومی عادی1نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان عضو علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب می نماید.

  تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

  ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

  1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

  2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

  3-15- گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

  تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد.

   

   فصل پنجم: گروه های علمی انجمن :

   

  ماده 16: انجمن می تواند و کارگروه های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می پردازند.

  1-گروه های تخصصی.

  2-کارگروه های آموزش و پژوهش.

  3- کارگروه انتشارات.

  4-کارگروه آمار و اطلاعات.

  5- کارگروه پذیرش و روابط عمومی.

  6-کارگروه گردهمایی علمی.

  1-16- انجمن مجاز به تشکیل گروه ها وکارگروه های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود نیز می باشد.

  11- تهیه اولین خبرنامه انجمن      

  فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه

  ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

  1-17- حق عضویت اعضاء

  2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و فروش کتب و نشریات علمی

  3-17- دریافت هدایا و کمک ها

  4-17- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده  5 این اساسنامه خواهد شد.

   ماده 18: درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هرسال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

  ماده 19: کلیه وجوه انجمن درحساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری می شود.

  ماده 20: هیچ یک از موسسین یا صاحبان سرمایه، حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات یا موسسه نمایند.

  ماده 21: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

  ماده 22: هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

  ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

  ماده 24: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها، کلیه دارایی های منقول و غیر منقول را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

  ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 25 ماده در جلسه مورخ 5/2/1387 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.


   

     صفحات داخلی
  شماره مطلب: 27
  دفعات دیده شده: 12011 | آخرین مشاهده: 4 ساعت پیش