فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
شیوه نامه تنظیم مقالات مجله علمی- پژوهشی تاریخ فرهنگی نسخه چاپی RSS
 • شیوه نامه تنظیم مقالات مجله علمی- پژوهشی تاریخ فرهنگی شیوه نامه تنظیم مقالات مجله علمی- پژوهشی تاریخ فرهنگی
  سه‌شنبه 25 تیر 1392 ساعت 15:16

  نویسندگان محترم، لطفا پس از رعایت شیوه نامه و دستورالعمل نحوه تنظیم مجله علمی و پژوهشی تاریخ فرهنگی، مقالات خود را به دبیرخانه انجمن ایرانی تاریخ ارسال نمایید.

  فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی؛ انجمن ایرانی تاریخ

  شیوه ی استناد به منابع و مآخذ در پانوشت: محققان محترم لازم است الگوی زیر را در استناد به منابع رعایت فرمایند:

  -  کتاب:

  -  ارجاع برای اولین نوبت: نام و نام خانوادگی نویسنده، (سال نشر)، عنوان کتاب [به شکل ایرانیک تایپ شود]، ج، ترجمه ، تصحیح، به کوشش، گفتگو با، محل نشر: ناشر، ص.

  - ارجاع بدون فاصله: همان، ص.

  - ارجاع با فاصله: عنوان کتاب [به شکل ایرانیک]، ج، ص.

  به جز محل نشر که پس از آن علامت دو نقطه (:) گذاشته می شود، بقیه موارد با ویرگول جدا می شوند.

  شماره صفحات از چپ به راست به ترتیب از کم به زیاد آورده شود. به طور مثال: صص113 ـ 112.

  در مواردی هم که تعداد صفحات بیش از یک مورد است، به ترتیب آورده شود. صص478ـ477، 425، 386، 297ـ296.

  برای گذاشتن خط تیره از علامت shift + j استفاده شود.

  بین اعداد فقط ویرگول آورده شود. «و» لازم نیست.

  نوبت چاپ قید نشود.

  ارجاع با دو نویسنده هر دو قید شود.

  ارجاع با بیش از دو نویسنده: نویسنده اول و دیگران. (در فهرست منابع تمام نویسندگان به ترتیب روی جلد آورده شوند.)

  اثر بدون نویسنده: نام کسی که آن را چاپ کرده، یا سرویراستار، به جای مولف آورده می شود و پس از آن در پرانتز نوشته می شود

   (به کوشش).

  توجه شود تمامی علائم سجاوندی نظیر نقطه، ویرگول و... به کلمه قبل از خود چسبیده و پس از آن یک فاصله لازم است. در مورد شماره ی پاورقی در متن نیز ابتدا علامت سجاوندی گذاشته می شود، سپس شماره درج می شود.

   پس از شماره ی پاورقی ـ منظور در پانوشت است ـ  به جای خط تیره، نقطه گذاشته شود.

  - مقاله در مجله:

  ارجاع برای نوبت اول: نام و نام خانوادگی نویسنده، «عنوان مقاله داخل گیومه قرار گیرد»، عنوان مجله، س، ش، تاریخ نشر، ص.

  ارجاع بدون فاصله: همان، ص.

  ارجاع با فاصله: «عنوان مقاله»، ص.

  - مقاله در مجموعه مقالات:

  نام و نام خانوادگی نویسنده، (سال نشر)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، در: نام مجموعه مقالات، نام سرویراستار، محل نشر: ناشر، ص.

  - مقاله در دائره المعارف:

  نام و نام خانوادگی، (سال)، «عنوان مدخل»، عنوان دائرۀ المعارف، ج، محل نشر: ناشر، ص.

  - مدخل لغت نامه:

  نام و نام خانوادگی، (سال)، ترجمه ، تصحیح، محل نشر: ناشر، «مدخل».

  - مقاله در روزنامه با نام نویسنده:

  نام و نام خانوادگی، «عنوان مقاله»، عنوان روزنامه، ش، (روز ماه سال)، ص.

  در صورتی که مقاله در ضمیمه باشد کلمه ضمیمه آورده شود.

  - مقاله در روزنامه بدون نام نویسنده:

  «عنوان مقاله»، عنوان روزنامه، ش، روز ماه سال، ص.

  - پایان نامه:

  نام و نام خانوادگی نویسنده، «عنوان پایان نامه»، به راهنمایی، پایان نامه ی [مقطع قید شود]، عنوان دانشکده ، عنوان دانشگاه، سال، ص.

  - سند:

  مطابق الگوی آرشیو سند در سازمان مورد مراجعه تنظیم شود.

  مأخذ اینترنتی با نام نویسنده:

  ابتدا نام نویسنده و سپس عنوان سایت مورد نظر قید شود و سپس، مسیر اینترنتی به طور کامل درج شود.

  Christopher Uehlinger.”Religious change in Iran under the Early Safavids”

  http://www.research-projets.uzh.ch/p11554.htm. (accessed22/12/2012)

  مآخذ اینترنتی بدون نام نویسنده: آدرس دقیق مسیر اینترنتی به روش بالا مشخص شود.

  منابع لاتین: به سبک و سیاقی که نشانی فارسی و عربی مستندسازی می شود، از چپ به راست حروف چینی می شوند.

   

  شیوه ی استناد به منابع و مآخذ در فهرست منابع:

  در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگی و سپس نام نویسنده می آید، و پس از هر کدام ویرگول گذاشته می شود.

  بیش از دو نویسنده تمام نویسندگان نامشان ذکر شود. (به ترتیب روی جلد)

  نویسندگان به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی فهرست می شوند، و نیازی به شماره گذاری در فهرست منابع نیست.

  در مورد مولفان مشهور: مانند طبری، ابن اثیر و... در متن مقاله  تنها نام مشهور قید می شود ولی در فهرست منابع نام کامل آنها باید پس از نام مشهور آورده شود. مانند: طبری، محمد بن جریر،

  صفحه حذف می شود، ولی در مقالات باید صفحات شروع و پایان مقاله حتما در فهرست منابع قید شود.

  مقالات با قلم BBadr  و فونت 13 در متن و فونت 11 در پاورقی تایپ شود.

   

  نویسندگان محترم، لطفا پس از رعایت موارد فوق و دستورالعمل «حروف چینی تایپ فارسی» ـ که در فایل مجزا تنظیم شده است ـ مقالات خود را به دبیرخانه انجمن ایرانی تاریخ ارسال نمایند.    

     خبر
  شماره مطلب: 1638
  دفعات دیده شده: 13744 | آخرین مشاهده: 4 ساعت پیش


pdf   شیوه نامه | حجم فایل: 205.61 KB
pdf   اصول تایپ | حجم فایل: 256.61 KB