فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
انتشار نخستین شماره مجله مشترک پژوهشگاه علوم انسانی و انجمن ایرانی تاریخ با عنوان «پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی» نسخه چاپی RSS
 • انتشار نخستین شماره مجله مشترک پژوهشگاه علوم انسانی و انجمن ایرانی تاریخ با عنوان «پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی» انتشار نخستین شماره مجله مشترک پژوهشگاه علوم انسانی و انجمن ایرانی تاریخ با عنوان «پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی»
  دوشنبه 13 آذر 1391 ساعت 21:53

  پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی عنوان نشریه ای است که به تازگی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ منتشر شده است.

  پژوهش نامه «تاریخ اجتماعی و اقتصادی» عنوان نشریه ای است که به تازگی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  با همکاری انجمن ایرانی تاریخ منتشر شده است.

  اولین شماره این نشریه علمی که در بهار و تابستان سال جاری منتشر شد، مشتمل بر 6 مقاله با عناوینی به شرح زیر است:

  - جامعه شناسی تاریخی موقعیت و عملکرد اقلیت های مذهبی در شهر اصفهان دوره صفوی (مطالعة موردی: ارامنة جلفای اصفهان در عصر صفوی) به قلم علی اکبر جعفری،

  - کارکردهای اجتماعی طریقت نوربخشیه از آغاز تا عصر صفوی به قلم حمید حاجیان پور و اکبر حکیمی پور

  -  گردش نظام پولی خلافت عباسی در قالب چک و سفته به قلم سیدمحمدرحیم ربانی زاده

  - جایگاه خوارزم در جغرافیای اقتصادی جهان اسلام به قلم کوروش صالحی و محرم قلی زاده

  - بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی دورهٔ پهلوی اول در رمان های تاریخی و اجتماعی این دوره (1300 – 1320) به قلم حسین مسعودنیا و عاطفه فروغی

  - منصب داروغه در دوره صفویه به قلم شهرام یوسفی فر و محمد بختیاری

  نشریات
  شماره مطلب: 1103
  دفعات دیده شده: 2007 | آخرین مشاهده: 7 روز پیش