فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
مناظره علمی نویسنده سیاست نامه (سیرالملوک)

مناظره علمی نویسنده سیاست نامه (سیرالملوک)

مناظره روز یکشنبه مورخ 18 شهریور ماه 1397 به همت انجمن ایرانی تاریخ و با همکاری پژوهشکده تاریخ و زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مشارکت دبیرخانه همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد

 همایش قراخانیان

همایش قراخانیان

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان مهرماه 1397 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات تا پایان آبان ماه 1397 زمان برگزاری آذرماه 1397 info@ishistory.irسفر سه روزه: زنجان و تخت سلیمان
31 مرداد تا 2 شهریور
هزینه سفر: 285.000 تومان
خدمات: وسیله نقلیه در اختیار، بیمه مسئولیت، دو وعده صبحانه، دو وعده شام، دو شب اقامت در خانه های بومگردی، لیدر، ورودیها

سفر سه روزه: زنجان و تخت سلیمان
31 مرداد تا 2 شهریور
هزینه سفر: 285.000 تومان
خدمات: وسیله نقلیه در اختیار، بیمه مسئولیت، دو وعده صبحانه، دو وعده شام، دو شب اقامت در خانه های بومگردی، لیدر، ورودیها

بازدید از گنبدسلطانیه، قلعه لک لک، روستای قوزلو، قلعه بهستان، تخت سلیمان، زندان سلیمان، غارکرفتو