فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
 هزار سال ایرانیان و مجارها

هزار سال ایرانیان و مجارها

هزارسال ایرانیان با مجارها هرچند زمان ارتباط سیاسی ایران و مجارستان دراز نیست، اما سابقه آشنایی ایرانیان با مجارها بیش از هزار سال است.فصلنامه تاریخ پژوهی

فصلنامه تاریخ پژوهی

شماره 63 فصلنامه تاریخ پژوهی مجله انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد ویژه تابستان 1394 منتشر شد.