فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
 


انتشار شماره 61 فصلنامه تاریخ پژوهی

انتشار شماره 61 فصلنامه تاریخ پژوهی

شماره 61 فصلنامه تاریخ پژوهی مجله انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد ویژه فصل زمستان 1393 به مدیر مسئولی جلیل قصابی گزکوه و سردبیری غلامحسین نوعی منتشر شد.