فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه آشنایی با نسخه های خطی فارسی و عربی در کتابخانه ملی فرانسه

کارگاه آشنایی با نسخه های خطی فارسی و عربی در کتابخانه ملی فرانسه

انجمن ایرانی تاریخ در نظر دارد برای تعداد محدودی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کارشناسان تاریخ، میراث فرهنگی و زبان و ادبیات فارسی و عربی، کارگاه تخصصی آشنایی با نسخه های خطی فارسی و عربی در کتابخانه ملی فرانسه را برگزار نماید.

همایش تاریخ  علوم سیاسی

همایش تاریخ علوم سیاسی

همایش تاریخ و علوم سیاسی 28 و 29 خرداد ماه 1393 با همکاری انجمن ایرانی تاریخ در پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می شود.

 


گزارش همایش علوم سیاسی و تاریخ

گزارش همایش علوم سیاسی و تاریخ

همایش تاریخ و علوم سیاسی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 28 و 29 خرداد ماه 1393 با همکاری انجمن ایرانی تاریخ در پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار شد