فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
 
نشست علمی: گفتگوی میان تاریخ و اقتصاد

نشست علمی: گفتگوی میان تاریخ و اقتصاد

نشست«گفتگوی میان تاریخ و اقتصاد(بحثی پیرامون ضرورت و امکان همکاری تاریخ و اقتصاد)»، با حضور سعید لیلاز، محمد مالجو، هاشم آقاجری و داریوش رحمانیان در روز چهارشنبه …
هویت زن در سپهر سنت

هویت زن در سپهر سنت

انجمن زنان پژوهشگر تاریخ با همکاری پژوهشکده اسناد و اندیشگاه فرهنگی برگزار می­کند