فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

نظام جمهوری اسلامی در یک ساختار حکیمانه طراحی شده است. بنابراین تصمیم سازی های اساسی آن و تعیین مسیر پیشرفت کشور باید با مشارکت گسترده ی اندیشمندان، صاحب نظران و نخبگان انجام شود. این امر در سنخیت و تناسب تام با روح و جان نظام است که در قانون اساسی منعکس است.