فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
کارگاه آشنایی با نسخه های خطی فارسی و عربی در کتابخانه ملی فرانسه

کارگاه آشنایی با نسخه های خطی فارسی و عربی در کتابخانه ملی فرانسه

انجمن ایرانی تاریخ در نظر دارد برای تعداد محدودی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کارشناسان تاریخ، میراث فرهنگی و زبان و ادبیات فارسی و عربی، کارگاه تخصصی آشنایی با نسخه های خطی فارسی و عربی در کتابخانه ملی فرانسه را برگزار نماید.