فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ

ارائه موارد پیشنهادی برای پژوهش و طرح پروژه های علمی و اجرایی کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو

اداره علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو، در راستای تقویت ارتباط میان سیاست گذاری و پژوهش موارد پیشنهادی زیر را برای پژوهش و طرح پروژه های علمی و اجرایی در سال جاری اعلام کرده است.