فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
جشن نامه استاد فرهیخته دکتر ناصر تکمیل همایون

جشن نامه استاد فرهیخته دکتر ناصر تکمیل همایون

انجمن ایرانی تاریخ با همکاری انجمن جامعه شناسی، موسسه فرهنگی نگارستان اندیشه و جمعی دیگر از مراکز و نهاد های ملی و استانی در نظر دارد آذرماه سال 1395 در پاسداشت هشتادمین سالگرد زندگانی استاد ارجمند دکتر ناصر تکمیل همایون با حضور جمعی از استادان و پیشکسوتان رشته های علوم انسانی بزرگداشتی برگزار کرده و همزمان با این مراسم، یادنامه ای به نام استاد منتشر کنند.

چکیده مقالات شماره بیست و ششم فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی

انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه الزهراء همایش «حج در پویه تاریخ» را در روزهای پنجم و ششم آبان ماه سال جاری برگزار می کند:

انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه الزهراء همایش «حج در پویه تاریخ» را در روزهای پنجم و ششم آبان ماه سال جاری برگزار می کند:

همایش «حج در پویه تاریخ» محورهای پیشنهادی همایش عبارتند از: حج: آسیبها و راهکارها(سیاست،موانع،سازمانها و نهادهای متولی حج،حوادث تاریخی،اقتصاد،جغرافیا و..) حج: نقد و نظر، مفاهیم و اندیشه ها( وحدت بخشی، بررسی متون مرتبط، مباحث فکری، عرفان، هنر، مذاهب اسلامی، سنت و مدرنیته و.. ) حج: مناسک و آیینها (اعمال،عبادات، ادعیه) حج:تمدن اسلامی (ریشه ها، گفتمانها،سنن، نهادها، مراکز و سازمانها، فناوری، علوم و صنایع و...)

 


مؤسسه نگارستان اندیشه برگزار می کند

مؤسسه نگارستان اندیشه برگزار می کند

نشست ارتش و دولت سازی در خاورمیانه مدرن مؤسسه نگارستان اندیشه برگزار می کند: نشست ارتش و دولت سازی در خاورمیانه مدرن با حضور: دکتر داریوش رحمانیان؛ استاد تاریخ …