فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
 «وضعیت مهاجران کار ایرانی در قفقاز»

«وضعیت مهاجران کار ایرانی در قفقاز»

گزارش برگزاری هفتمین نشست از سلسله نشست های «حیات اجتماعی ایران در سال های جنگ جهانی اول» با عنوان «وضعیت مهاجران کار ایرانی در قفقاز» که در تاریخ 25 شهریور 1397 …