فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
 


نقد از دیدگاه عابدالجابری

نقد از دیدگاه عابدالجابری

نشست «نقد از دیدگاه عابدالجابری» با حضور دکتر محمدرضا وصفی چهارشنبه 7 آبان ماه 1393 ساعت 16 تا 18 در محل خانه کتاب برگزار می شود.


بازنمایی تجدد در تصویر : ردیابی نشانه های تجدد خواهی در برخی تصاویر تاریخی و گزارش های چند سفرنامه ایرانی و تاجیک

یازدهمین نشست عمومی از سلسله نشست های پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت با عنوان «بازنمایی تجدد در تصویر» با سخنرانی جناب آقای دکتر حبیب الله اسماعیلی، روز سه شنبه 6 …