فراخوانی ...

انجمن ایرانی تاریخ
به نام یگانه خالق هستی

برآمد باد صبح و بوی نوروز  
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

اعضای محترم انجمن ایرانی تاریخ، جامعه تاریخ دانان و تاریخ پژوهشان ارجمند، فرا رسیدن سال نو و نوروز بر شما مبارک باد. امید که در پناه حضرت حق، پیروز باشید. 
انجمن ایرانی تاریخ

به نام یگانه خالق هستی
برآمد باد صبح و بوی نوروز  
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

اعضای محترم انجمن ایرانی تاریخ، جامعه تاریخ دانان و تاریخ پژوهشان ارجمند، فرا رسیدن سال نو و نوروز بر شما مبارک باد. امید که در پناه حضرت حق، پیروز باشید.
انجمن ایرانی تاریخ